Aftenfalk (Falco vespertinus)

Beskrivelse
Aftenfalken er lidt mindre end tårnfalken og en fåtallig gæst i Danmark. Den voksne han har sodfarvet fjerdragt bortset fra undergumpen, der er rustfarvet. Benene samt næbroden er røde. Den voksne hun har skifergrå overside med mørke tværbånd og gulbrun underside og isse. Aftenfalken er en meget dygtig flyver, der fanger store insekter i luften, men den kan også ”muse” ligesom tårnfalken. Den er social og yngler ofte i kolonier. Her udnytter aftenfalkene f.eks. rågereder, hvor de kan hjælpe hinanden med at fordrive de større råger. Både det danske navn og det videnskabelige artsnavn sigter til, at fuglen især jager i skumringen, hvor der er mange insekter på vingerne.

Levested
Aftenfalken yngler i Østeuropa, i størst antal i Rusland og Ukraine, og videre østpå til det centrale Sibirien. Den østeuropæiske bestand uden for Rusland og Ukraine er begrænset; flest par yngler i Ungarn. Der har været lejlighedsvise fåtallige yngleforekomster i forskellige vesteuropæiske lande, ligesom den optræder fåtalligt f.eks. i Italien.


Ungfugl. © John Larsen.

I Danmark optræder aftenfalken som fåtallig trækgæst og sjældent som sommergæst. Antallet af fugle, der registreres herhjemme, svinger kraftigt fra år til år. Den kan optræde invasionsagtigt i forbindelse med længerevarende højtryksperioder med østenvind i forsommeren eller eftersommeren, gerne i småflokke. Under forårstrækket ses der flest fugle ved Skagen, men den kan også observeres på de nordsjællandske træksteder og Møn. Om efteråret ses den normalt i størst antal på Sydbornholm.
Aftenfalken er så afhængig af insekter som fødegrundlag, at hele bestanden overvintrer på savannen i det sydvestlige Afrika, hvor den jager i mindre flokke.

Føde
Aftenfalken lever hovedsagelig af større insekter som guldsmede og humlebier og i vinterkvarteret ikke mindst græshopper, som den hovedsagelig fanger i flugten. I ynglesæsonen tager den også mindre hvirveldyr som mus, fugleunger og firben, som den slår ned på fra luften eller fra en udsigtspost. Det er ressourcebesparende at transportere større dyr end insekter som føde til ungerne.


Gammel han. © Klaus Malling Olsen.

Bestandsudvikling
Aftenfalken har været i tilbagegang i kerneområderne gennem de seneste årtier. Det skyldes formentlig, at det øgede pesticidforbrug i det østeuropæiske landbrug rammer arten hårdt pga. insekternes store betydning som fødegrundlag.


Forekomsten af Aftenfalk i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Hun. © Klaus Malling Olsen


Han. © Klaus Malling Olsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 65-75 cm
Længde: 30 cm
Vægt: 130-200 g
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-23 dage
Ungetid: 27-30 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 349
Sidste måned: 550

Forrige artLink til denne sideNæste art