Dværgfalk (Falco columbarius)

Beskrivelse
Dværgfalken er den mindste falkeart i Europa. Den har korte vinger og lang hale og kan minde om spurvehøgen i sine proportioner såvel som i måden at jage på. Hannen er iøjnefaldende mindre end hunnen og har gråblå overside og rustbrun underside, mens hunnen har mørkebrun overside og lys bug med kraftige, brune pletter.

Levested
Dværgfalken findes udbredt i Nordeuropa og videre østpå gennem hele det nordlige Rusland og Sibirien. Desuden yngler den i Alaska og Canada. Danmark ligger syd for yngleområdet. De nærmeste bestande er i Norge og Sverige. Dværgfalken er en ret almindelig trækgæst og sjælden vintergæst herhjemme. Den ses primært langs kysterne, hyppigst i Vadehavsområdet, ved Limfjorden og i Østsjælland. Egentlig rastende ses den hovedsagelig i Sønderjylland, men kun med få individer.


© John Larsen

Overvintringsområderne for de skandinaviske dværgfalke er Vesteuropa, men nogle når helt til det nordlige Afrika. I yngleområdet lever dværgfalken især i åbne områder, såsom heder, moser og åbne birkeskove. Redeplaceringen varierer fra land til land. I Skotland placeres reden på jorden, i Skandinavien i gamle kragereder og på Island fortrinsvis på klippehylder. På Færøerne er dværgfalken den eneste ynglende rovfugl.


© John Larsen

Føde
I yngleområdet lever dværgfalken af forskellige spurvefugle, såsom engpibere og stenpikkere, der enten tages i luften eller på jorden. Også hjejlen, som vejer lige så meget som dværgfalken selv, kan indgå i kosten. I sommerhalvåret suppleres kosten med mus og diverse insekter.

Bestandsudvikling
Den europæiske bestand af dværgfalke vurderes at være stabil.


Forekomsten af Dværgfalk i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 60-65 cm
Længde: 30 cm
Vægt han: 140-180 g
Vægt hun: 190-230 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-32 dage
Ungetid: 28-32 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 107
Sidste måned: 216

Forrige artLink til denne sideNæste art