Lærkefalk (Falco subbuteo)

Beskrivelse
Lærkefalken er på størrelse med en tårnfalk, men afviger fra denne i fjerdragt og flugtform. Det er en meget velproportioneret, ”klassisk” falk med lange, slanke, spidse vinger og ret kort hale. Falkens silhuet er ikke ulig en mursejlers. Den har en elegant flugtform med hurtige, kraftbetonede vingeslag, afbrudt af glideflugt. Lærkefalken ”muser” ikke som tårnfalken. Med sin skifersorte til mørkebrune overside er der tale om en ret mørk falk. Under gode observationsforhold kendes de voksne lærkefalke på deres røde ”bukser”, røde undergump og længdestribede underside.

Levested
Lærkefalken er udbredt i det meste af Europa og Asien og desuden ganske lokalt enkelte steder i Nordvestafrika. I Europa yngler arten overvejende i lavlandet og undgår generelt store åbne træløse områder. Lærkefalken foretrækker et tempereret, ikke for vådt klima og forekommer således ikke i de nordvestlige dele af Europa (Island, Irland og Skotland).
Det samme billede ser man i Danmark, hvor arten primært yngler i det sydøstlige Jylland og på Als. Midt- og Sydsjælland, Lolland samt Bornholm er andre områder, hvor enkelte par lærkefalke af og til yngler. I Danmark er arten især tilknyttet ældre, åbne skove med græssede enge og vådområder eller andre åbne, insektrige biotoper i nærheden.


© John Larsen

Som trækfugl er lærkefalken en fåtallig gæst i Danmark. Den ses mest om foråret, hvor Skagen er den klart bedste lokalitet med op til et par hundrede fugle på et godt forår. Om efteråret ses arten mest i de østlige dele af landet med op mod 50 fugle. Lærkefalken overvintrer i det sydlige Afrika.

Føde
Lærkefalkens føde udgøres primært af større flyvende insekter (i Danmark fortrinsvis guldsmede), men særligt i ungetiden fanger den også en del småfugle. Lærkefalken er faktisk så stor en luftakrobat, at den sagtens kan fange både svaler og mursejlere.

Bestandsudvikling
Lærkefalken var formodentlig en ret almindelig ynglefugl i midten af 1800-tallet i Danmark. Men med den mere intensive landbrugsdrift samt medfølgende dræning og tilplantning af mange vådområder – især i skovene – gik arten stærkt tilbage. Bekæmpelse og belastning med miljøgifte bidrog yderlige til denne udvikling. Omkring 1950 var ynglebestanden således reduceret til maximalt 20 par. Tilbagegangen synes at være fortsat helt op til årtusindeskiftet med blot ca. 5 par som laveste bestandsniveau. 2005 har indtil videre været det bedste lærkefalkeår siden starten af DOF's Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) i 1998 med mindst 15 par. I 2006 var der mindst 10 ynglepar herhjemme. Som noget nyt ynglede tre lærkefalkepar i 2005 i gamle kragereder anbragt i elmaster, alle i Sønderjylland.


Forekomsten af Lærkefalk i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Holmberg


© Per Holmberg

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 70-84 cm
Længde: 34 cm
Vægt han: 130-230 g
Vægt hun: 140-340 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-31 dage
Ungetid: 28-34 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 13-21
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 78
Sidste måned: 276

Forrige artLink til denne sideNæste art