Rødhøne (Alectoris rufa)

Beskrivelse
Rødhønen er en hønsefugl, der er lidt større end agerhønen. Den har som de øvrige stenhøns af slægten Alectoris røde ben og et rødt næb, men kendes fra disse på dens lille, hvide hagesmæk, som er omkranset af en sort ring, der går over i et bredt, sortplettet halsbånd. Ryggen er brun. Rødhønen benytter sig somme tider af en særlig formeringsteknik, hvor hunnen lægger to kuld æg i hver sin rede, hvorefter hun selv udruger det ene, mens hannen udruger det andet kuld. Når ungerne kan løbe omkring, finder familien sammen igen. Rødhønen er selskabelig uden for ynglesæsonen. Her finder de sammen i flokke på 20 eller flere fugle og holder sammen, til hannerne næste forår etablerer territorier.

Levested
Rødhønens naturlige udbredelsesområde er begrænset til det sydvestlige hjørne af Europa med den største forekomst i Spanien. Den er med stor succes indført i Storbritannien og på de atlantiske øer Madeira, Azorerne og De kanariske Øer, mens tilsvarende forsøg i USA og New Zealand er slået fejl. Den optræder i mange forskellige naturtyper som på bjergskråninger, på dyrkede marker, i klitter og åben skov, men den undgår helst fugtige arealer. Den er standfugl, men fugle, der lever i højlandet i op til to kilometers højde, kan søge ned i lavlandet om vinteren.


© Per Poulsen

Herhjemme optræder rødhønen ikke naturligt. Individer, der observeres i naturen over det meste af landet, er formentlig undslupne fangenskabsfugle.

Føde
Rødhønen er hovedsagelig vegetar og lever af frø, blade og rødder. Græs og grønsager er også vigtige fødeemner om vinteren. Den æder dog også myrer, græshopper og andre insekter.

Bestandsudvikling
Bestanden af rødhøne var aftagende i hele udbredelsesområdet op gennem 1970’erne og 80’erne, og selv om bestanden i Portugal og Italien stabiliseredes i 90’erne, var den samlede bestand fortsat aftagende. I Spanien er den udsat for et stort jagttryk; fangenskabsfugle udsættes i jagtområder.


Forekomsten af Rødhøne i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2010-2019. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Albert Steen-Hansen

Fakta
Længde: 34 cm
Vægt: 400-550 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 23-24 dage
Ungetid: 50-60 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 70
Sidste måned: 133

Forrige artLink til denne sideNæste art