Fasan (Phasianus colchicus)

Beskrivelse
Fasanhannen, kokken, er velkendt og let genkendelig med sin skinnende rødbrune fjerdragt og det røde ansigtsparti. Hunnen er betydeligt mere afdæmpet i brune farver, hvilket camouflerer hende under rugning og ungeopfostring, som hannen slet ikke deltager i.

Levested
Fasanen stammer oprindeligt fra Asien og er underopdelt i 31 geografiske racer. Allerede i det første årtusind blev den indført i centraleuropa. I Bulgarien og Grækenland levede en naturligt forekommende underart, men den regnes for uddød som følge af krydsning med indførte underarter fra Asien. Fasanen kom første gang til Danmark i 1562 under Frederik II., men de første succesfulde udsætninger fandt først sted i 1870'erne. Herefter spredte fuglen sig hurtigt, og den findes i dag over hele landet, dog med størst tæthed i Østjylland og på Øerne, især Bornholm. Særlig store tætheder findes i områder med stor udsætning i jagtøjemed. Fasanen lever især i varieret landskab med dyrkede marker, læhegn og småskove, men det er dens tilpasningsdygtighed, også til andre landskabstyper, der har gjort den så udbredt. Helt fraværende er den kun i deciderede byområder.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Kokkene etablerer om foråret territorier, som de markerer ved afpatruljering og ivrig skogren. Det er typisk det samme territorium, som hannen vender tilbage til år efter år, hvilket betyder, at en stor del af de helt unge hanner ikke formår at etablere et territorium. Hunnerne besøger så de forskellige territorier for at finde den mest attraktive han. Typisk er det kun nogle få af hannerne, der formår at parre sig, men disse er så til gengæld yderst succesfulde, med mange hunner. Fasanen er standfugl, og når ynglesæsonen er slut, samles fuglene i kønsopdelte småflokke og tilbringer således vinteren i det samme område.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Fasanen er ikke særlig kræsen i sit fødevalg. Den lever overvejende af planteføde, men tager dog også smådyr som biller, græshopper og snegle. Ungerne lever i den første tid af diverse småinsekter.


© Jan Skriver.

Bestandsudvikling
Bestanden herhjemme har været ret stabil fra midten af 1970'erne til midten af 90'erne for derefter at falde noget. Bestandsstørrelsen er påvirket af vildtpleje og fodring, således at der ikke er den store bestandspåvirkning af hårde vintre. Jagtudbyttet har været kraftigt stigende, hvilket hænger sammen med den øgede pleje og en årlig udsætning af ca. 1 million fugle. Faldet i rævebestanden op gennem firserne har påvirket fasanen positivt.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Fasan i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Ulrik Bruun


© Klaus Malling Olsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 70-90 cm
Længde han: 89 cm
Længde hun: 63 cm
Vægt han: 1.050-1.400 g
Vægt hun: 900-1.050 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-15 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-28 dage
Ungetid: 70-80 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 110000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: hun:1.10-31.12 han:1.10-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 174
Sidste måned: 299

Forrige artLink til denne sideNæste art