Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus)

Beskrivelse
Hos grønbenet rørhøne er de to køn ens. De har rød pandeblis og næbrod, gulgrønne ben og en blågrå krop og brune vinger, der er afgrænset fra kroppen med klare hvide kanter. Arten minder lidt om den nærtbeslægtede blishøne, men denne har hvidt næb og hvid blis og er lidt større. Den grønbenede rørhønes konstante halekniks og det nikkende hoved, når den svømmer, er andre gode kendetegn.

Levested
Arten er udbredt over hele verden, bortset fra Australien. I Europa findes den overalt syd for os, men Danmark ligger tæt på dens nordlige udbredelsesgrænse, og der findes kun små isolerede bestande i Norge og Sverige.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

I Danmark findes rørhønen over det meste af landet. Den lever ved næringsrige småsøer og vandhuller og foretrækker, som navnet siger, søer med tæt bredbevoksning f.eks. i form af rørskove. De største bestande findes ved Donssøerne ved Kolding, Utterslev Mose og i Vejlerne.Hunnen placerer reden godt skjult i rørskoven eller evt. oppe i en busk og bliver gennem hele ynglesæsonen hjulpet i ungeopfostringen af hannen. Der er en stor ungeproduktion, da der er store tab til forskellige dyr som gedder, rotter og andre. En del af den danske bestand overvintrer, især under milde vintre, mens andre trækker sydpå til Vest- og Sydeuropa.

Føde
Grønbenet rørhøne lever hovedsagelig af forskellige smådyr som insekter og orme, som den finder i vandoverfladen, rørskoven eller på græsmarker. Disse suppleres af planteføde i form af forskellige frugter og frø. Ungerne spiser især små krebsdyr, som findes i vandoverfladen.


© Ulrik Bruun.

Bestandsudvikling
Rørhønen indvandrede til Danmark i 1865 som følge af en nordlig ekspansion. I 1930'erne tiltog bestanden, men siden 1989 har arten oplevet en generel tilbagegang, især i det vestlige Jylland. Denne er svær at forklare, da de næringsrige småsøer, som rørhønen foretrækker, ikke umiddelbart er truede, samtidig med at vintrene har været relativt milde. Da Danmark ligger tæt på artens nordlige udbredelsesgrænse, er den sårbar over for hårde isvintre, hvor en del af de overvintrende fugle dør.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Rørhøne (Grønbenet) i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 50-55 cm
Længde: 35 cm
Vægt han: 250-420 g
Vægt hun: 260-375 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-9 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 40-50 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 3600
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 143
Sidste måned: 456

Forrige artLink til denne sideNæste art