Blishøne (Fulica atra)

Beskrivelse
Blishønen er en almindelig ynglefugl i søer og moser i Danmark. Den er let genkendelig med sin runde, sorte krop og sit hvide næb og store hvide pandeblis, der har givet den navn. Hvis en han mister status, fordi den ikke kan forsvare sit terræn, nedsættes hormonproduktionen. Det medfører at blissen bliver mindre. De to køn ligner hinanden. Ungfuglene har lys hals og ansigt, gult næb og mangler blissen. Selv om blishønen lever i vand, er den ikke nogen særlig god svømmer. Fødderne er kun udstyret med svømmelapper langs kanten af tæerne.

Levested
Udbredt i det meste af Europa, dog ikke det nordlige Skandinavien, hvor der er for koldt til arten. Den lever også i store dele af Asien og Australien. I Danmark findes arten almindeligt overalt, bortset fra de dele af Jylland, som mangler søer.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Reden anbringes i rørskoven. De erfarne par sætter sig på rørbræmmerne og holder de yngre fugle ude på det åbne vand i starten af ynglesæsonen. Blishønen er i ynglesæsonen meget aggressiv over for såvel artsfæller som ænder og svaner. Den er endda i stand til at dræbe ællinger. Det har givet den et dårligt ry, og tidligere var det almindeligt at foranstalte store jagter på den for at holde bestanden nede. Uden for ynglesæsonen er blishønen derimod meget social. Den optræder gerne i store flokke i større søer og i fjorde tæt på land, somme tider sammen med flokke af f.eks. troldænder. Dette sikrer, at mange fugle har adgang til de bedste fødekilder, samtidig med at de er bedre sikret mod angreb fra rovfugle og store måger.Ungfuglene trækker om efteråret typisk til Holland, Belgien eller Frankrig. De voksne fugle bliver i landet vinteren over, hvor de får selskab af store flokke af blishøns fra Østersølandene.

Føde
Blishønen lever hovedsagelig af vandplanter, specielt grønalger, og på ynglepladserne af tagrørblade. For at få tilstrækkeligt med vitaminer supplerer de med muslinger, snegle, orme og insekter. En del af føden henter de på søbredden, og af og til græsser de på tilstødende græsenge.


Uden for yngletiden samler blishønsene sig gerne i tætte flokke. © John Larsen.

Bestandsudvikling
Bestanden kan variere fra år til år afhængig af muligheden for at søge føde om vinteren. Dødeligheden er høj under isvintre, hvor havområderne fryser til, hvilket afspejles i bestandsfaldene i 1979 og 1986. Den svage tilbagegang i løbet af 1990erne kan ikke umiddelbart forklares.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Blishøne i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© DOF-arkiv


Territoriekamp. © Ole Banke

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 70-80 cm
Længde: 38 cm
Vægt han: 750-900 g
Vægt hun: 500-800 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 6-10 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 21-24 dage
Ungetid: 55-60 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 6800
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: VU
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.10-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 304
Sidste måned: 607

Forrige artLink til denne sideNæste art