Trane (Grus grus)

Beskrivelse
Tranen er en meget stor fugl med lange ben og lang hals. Fjerdragten er overvejende grå med sorte svingfjer samt sort, hvid og rød hals og hoved. Tranen flyver ligesom storken med udstrakt hals og ben og kan kendes på de brede vinger og den trompeterende lyd, som ofte udstødes under flugten.

Levested
Tranen yngler i det nordøstlige Europa og videre østover gennem Sibirien. Danmark ligger således tæt på den sydvestlige grænse af udbredelsesområdet. Om efteråret trækker fuglene sydpå til overvintringsområder i Spanien og Nordafrika, og det er under trækket, at tranen oftest ses herhjemme. Forårstrækket ses bedst på Sjælland, mens der om efteråret normalt ses flest traner på Bornholm og lidt færre på Sydfalster. Gennem de senere år er Vejlerne i Nordvestjylland om efteråret blevet samlingssted for alle de ynglende traner i det nordlige Jylland. Traneflokken stiger år efter år og er nu oppe på omkring 100 individer, som holder fast til i Vejlerne fra september og langt ind i november måned. Fuglene ses især på Bygholmengen.


Traner på træk. © Christian Axelsen.

Tranen er optaget på den danske rødliste som sjælden, med en ynglebestand, der i 2007 blev anslået til 71-73 par. I Sverige yngler der 15-20.000 traner. Om foråret kan man ved den berømte lokalitet Hornborgasjön syd for den store svenske sø Vänern opleve tranedans, når op mod 10.000 traner samles her. De danske ynglebiotoper varierer fra skovmoser på Bornholm til åbne hedemoser i Nordvestjylland. De senere år er også næringsrige moser i varierende grad af tilgroning taget i brug. De vigtigste ynglelokaliteter ligger i Thy, bl.a. Hanstedreservatet og Ålvand Klithede, og ved Skagen. Arten er ret sky og foretrækker afsidesliggende lokaliteter med begrænset menneskelig færden. Derfor er den i yngletiden svær at få at se og dermed at registrere som ynglefugl.

Føde
Føden er varieret og består bl.a. af insekter, mindre dyr, plantedele, korn og kartofler.


Tranedans. © Christian A. Jensen.

Bestandsudvikling
Tranen forsvandt som ynglefugl fra Danmark midt i 1800-tallet, men i 1952 blev der gjort et ynglefund i Råbjerg Mose i Vendsyssel. Op gennem 1970’erne og 80’erne ynglede der kun 3-4 tranepar årligt, men i 1990’erne sås en mindre fremgang, herunder de første yngleregistreringer på Bornholm. I 1998 var der 13 sikre ynglefund, og bestanden voksede yderligere til 19 i 2000 og 31 i 2002. Den generelle europæiske tilbagegang gennem 1960’erne og indtil midten af 70’erne som følge af især jagt og dræning er blevet vendt, bl.a. takket være en bedre beskyttelse af de vigtigste raste- og overvintringslokaliteter. Siden 1980’erne har tranen ligeledes vist sig i stand til at tilpasse sig opdyrkede landskaber med stor befolkningstæthed, først i Polen og Nordtyskland, siden herhjemme. For yderligere at styrke fremgangen i Danmark vil naturgenopretningsprojekter, der øger vandstanden i de moser, hvor arten yngler, være gavnlige. I 2007 har tranen som noget nyt ynglet både ved Holmegårds Mose ved Næstved og på Bøtø Nor på Sydfalster.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Trane i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© Christian A. Jensen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 200-230 cm
Længde: 115 cm
Vægt: 4.000-7.000 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 142
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 538
Sidste måned: 1002

Forrige artLink til denne sideNæste art