Stylteløber (Himantopus himantopus)

Beskrivelse
Stylteløberen er en vadefugl, som ikke kan forveksles med andre pga. sine meget lange, lyserøde ben, der virker ude af proportion med den ret lille krop. Det mørke næb er langt og tyndt. Vingerne er sorte både på over- og undersiden, mens resten af kroppen er hvid. Der kan dog forekomme større eller mindre sorte tegninger i hovedet på fugle af begge køn. Hunnens vinger er bruntonede, mens ungfuglenes er matbrune med fine lyse tegninger. De lange bagudhængende ben og den strakte hals giver fuglen en karakteristisk flugtprofil. De lange ben bevirker, at stylteløberen kan søge føde på dybere vand end andre vadefugle.

Levested
Stylteløberen er globalt udbredt fra Europa over Mellemøsten til det sydøstligste Asien samt Afrika syd for Sahara, mens andre underarter lever i Australien og i Nord- og Sydamerika. Den europæiske bestand er ikke ret stor. Langt de fleste fugle yngler i det sydlige og sydøstlige Europa. Den største bestand er den spanske, der ved årtusindskiftet bestod af ca. 15.000 par. Den faste bestand, der er tættest på Danmark, hører hjemme i Normandiet og Bretagne. Der er gjort to ynglefund herhjemme, henholdsvis i 1994 på Tipperne og i 2005 i Vejlerne, begge uden succes. Stylteløberen lever i mange typer af lavvandede vådområder med både ferskvand og saltvand.


© Gerner Majlandt

De europæiske stylteløbere overvintrer i vådområder i Afrika syd for Sahara, men der er også nogle, der bliver på den sydligste del af Den Iberiske Halvø om vinteren. Stylteløberen er en meget sjælden træk- og strejfgæst herhjemme.

Føde
Stylteløberen lever af et bredt udvalg af mindre dyr, der fortrinsvis lever i vandet, ikke mindst insekter, men også mindre krebsdyr, muslinger, orme og små fisk.


© Albert Steen-Hansen

Bestandsudvikling
Bestanden vurderes som stabil. Den centrale spanske bestand har oplevet fremgang i løbet af 1990’erne.


Forekomsten af Stylteløber i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Gerner Majlandt

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 67-83 cm
Længde: 38 cm
Vægt: 160-200 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-25 dage
Ungetid: 28-32 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 3
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 93
Sidste måned: 190

Forrige artLink til denne sideNæste art