Klyde (Recurvirostra avosetta)

Beskrivelse
Klyden er en karakteristisk vadefugl med sine lange blågrå ben og elegante sort-hvide fjerdragt. Navnet har den efter sin stemme, et ofte gentaget klyt-klyt, der især høres, når man nærmer sig dens yngleplads. Tidligere blev klyden kaldt for skomagerfugl, da dens iøjnefaldende, opadbøjede næb ligner en skomagersyl. Den hører til de få vadefugle, der svømmer godt, da dens tæer er forsynet med svømmehud.

Levested
Klyden er pletvist udbredt i Europa og Centralasien østpå til det nordvestlige Kina. I Nordvesteuropa yngler den primært langs kysterne, mens den fra Ungarn og østpå yngler på fugtige græsstepper inde i landet. Desuden yngler den i Øst- og Sydafrika, bl.a. ved saltsøer inde i landet. I Danmark yngler klyden i spredte kolonier fortrinsvis på kortgræssede strandenge eller småøer, hvor den ikke kan nås af ræve. Ca. halvdelen af den danske bestand findes på kun syv lokaliteter. Store kolonier findes i Vadehavet, i de vestjyske fjorde, på Læsø og Saltholm. Kolonier kan flytte, hvis yngelen har slået fejl flere år i træk pga. oversvømmelser eller angreb fra rovdyr.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

Rasteforekomster af international betydning ses flere steder i Danmark i træktiden, bl.a. i Vejlerne nord for Limfjorden, på Læsø og i Saltvandssøen ved Vadehavet. I Vadehavet samles hovedparten af de danske og øvrige skandinaviske klyder for at fælde. I området ved Rømødæmningen er der talt over 11.000 fugle. Klyden overvintrer langs Vesteuropas kyster, ved Middelhavet og langs kysten af Vestafrika.


Maksimumsforekomster af klyde under landsdækkende tællinger i 1970erne. Kun forekomster på mindst 25 individer er vist. Den største cirkel repræsenterer 7.630 fugle ved Rømødæmningen (Meltofte 1993).

Føde
Klyden lever af insektlarver, små krebsdyr og bløddyr. Den søger føde på lavt vand, hvor næbbet køres fra side til side med fejende bevægelser, hvorpå vandet og det øverste lag af bunden filtreres for fødeemner.


Fouragerende klyder. Foro: John Larsen.

Bestandsudvikling
Efter totalfredningen i 1922 steg bestanden fra ca. 700 par til 2.300 par i 1970. 1978-81 optaltes 3.270-4.700 par. Bestanden vurderes nu at være i svag tilbagegang.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Klyde i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun


© Jan T. Petersen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 77-80 cm
Længde: 43 cm
Vægt: 250-400 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-25 dage
Ungetid: 25 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 2400
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 181
Sidste måned: 294

Forrige artLink til denne sideNæste art