Triel (Burhinus oedicnemus)

Beskrivelse
Trielen er en sandfarvet vadefugl på størrelse med strandskaden, men i fjerdragt og kropsbygning ligner den mere en stor hjejle. Da den er nataktiv, har den store øjne, der er gule, hvad der er bemærkelsesværdigt hos en vadefugl. Blikket opleves som aggressivt. Benene, specielt ”knæene”, er kraftige, hvad der på engelsk har givet den navnet ”thick-knee” svarende til det videnskabelige artsnavn. På jorden løber den med hoved og hals udstrakt i vandret position. I flugten er de hvide bånd, der er omkranset af smalle sorte striber, på det inderste af vingernes overside karakteristiske. Hvis reden er truet, angriber den, hvorimod man ikke ser de afledningsmanøvrer med ”brækket vinge”, som er almindelige hos andre vadefugle.

Levested
Trielen yngler i Europa, Nordafrika og Sydvestasien. I Europa er den udbredt i Mellem- og Sydeuropa, men den optræder pletvist i udbredelsesområdet. Den største europæiske bestand forekommer i Spanien. Den er knyttet til en række tørre, vegetationsfattige landskabstyper, typisk til steppeområder. I modsætning til de fleste vadefugle ses den således ikke ”vade” på jagt efter føde. De europæiske ynglefugle overvintrer i Sydeuropa og Nordafrika.


© Klaus Malling Olsen

Herhjemme er trielen en sjælden gæst. Der er observeret et halvt hundrede individer herhjemme fra starten af 1900-tallet. Den er set i de fleste af årets måneder, men flest fugle er observeret i eftersommeren og det tidlige efterår. Iagttagelserne er gjort i det meste af landet, men ikke i det centrale Jylland og på Fyn. Der er en overvægt af iagttagelser fra Nordjylland, specielt i Skagensområdet.

Føde
Trielen lever især af forskellige hvirvelløse landdyr som orme, snegle, edderkopper og insekter, men den kan også tage mindre hvirveldyr som små pattedyr og andre fugles æg og unger. Den jager hovedsagelig på præstekravemanér ved at spejde efter byttet, løbe det op og til sidst kaste sig over det eller springe op i luften efter det. Den er mest aktiv i sin fødesøgning fra skumring til solen står op, hvor den udnytter, at f.eks. mange insekter er aktive i de lyse nætter.

Bestandsudvikling
Den europæiske ynglebestand, der omkring årtusindskiftet blev skønnet til at være på max. 78.000 par, har været i stærk tilbagegang de fleste steder siden 1970’erne pga. indskrænkningen af egnede ynglepladser. Arten anses i dag for at være sårbar.


Forekomsten af Triel i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Gerner Majlandt

Fakta
Vingefang: 76-88 cm
Længde: 38-45 cm
Vægt: 370-450 g
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 24-26 dage
Ungetid: 36-42 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 15
Sidste måned: 83

Forrige artLink til denne sideNæste art