Lille Præstekrave (Charadrius dubius)

Beskrivelse
Præstekraverne er små vadefugle, mindre end en stær, med kort næb. De har alle en hvid halskrave, der står i kontrast til de markante sorte ansigtstegninger, og som har givet anledning til navnet. Den lille præstekrave er en smule mindre og slankere end den mere almindelige stor præstekrave, men de voksne fugle kendes især på det mørke næb, den gule øjenring og de lysebrune ben, der adskiller sig fra stor præstekraves orange ben. I flugten kendes den fra den store og den hvidbrystede præstekrave på det manglende lyse vingebånd.

Levested
Lille præstekrave er udbredt i Europa og store dele af Asien. Den forekommer spredt over store dele af Europa, dog ikke i det nordlige Skandinavien eller den vestlige del af De Britiske Øer. Den naturlige biotop for arten er flod- og søbredder, men en stor del af de europæiske fugle yngler i dag i menneskeskabte biotoper som grus- og lergrave, i takt med at antallet af naturlige biotoper er reduceret. I Danmark optræder lille præstekrave fåtalligt og spredt på egnede lokaliteter i hele landet, mindst talrigt i Vestjylland, hvor der ikke udvindes grus på den sandede hedeslette. Lille præstekrave skifter ofte yngleplads, når forholdene på de gamle ynglesteder bliver mindre egnede pga. tilgroning eller udlægning til rekreativt område eller losseplads.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Inden de trækker sydpå optræder de enkeltvis eller i mindre flokke ved søbredder og langs vore kyster. I træktiden besøges Danmark formentlig primært af skandinaviske fugle. De fleste små præstekraver overvintrer i Afrika syd for Sahara eller i Østafrika, mens et mindre antal overvintrer i Middelhavslandene eller i Mellemøsten.

Føde
Lille præstekrave lever hovedsagelig af insekter, edderkopper og andre mindre hvirvelløse dyr som snegle og krebsdyr. De søger føden i jordens overflade eller på lavt vand.


Adult lille præstekrave, foto: Poul Reib

Bestandsudvikling
Lille præstekrave har oplevet en markant fremgang i Danmark i løbet af det 20. århundrede, i takt med at efterspørgslen på grus steg i tiden efter 2. verdenskrig. Indtil omkring 1970 forekom lille præstekrave i langt overvejende grad i landets østlige egne, men siden har arten ekspanderet vestpå, bl.a. som følge af grusgravninger i det nordøstlige Jylland.


Forekomsten af Lille Præstekrave i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Gammel fugl, foto: Poul Reib


Ungfugl, foto: Helge Sørensen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 42-48 cm
Længde: 15 cm
Vægt: 30-50 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 24-25 dage
Ungetid: 24-27 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 300
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 127
Sidste måned: 339

Forrige artLink til denne sideNæste art