Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Beskrivelse
I modsætning til de to mere almindelige danske arter af præstekraver, stor og lille præstekrave, har hvidbrystet præstekrave, som navnet indikerer, kun en ufuldstændig halskrave. Dette giver et noget lysere helhedsindtryk sammenlignet med de to andre arter. I øvrigt kendes arten bedst på de mørke ben, som i sommerdragten er helt sorte.

Levested
Hvidbrystet præstekrave forekommer i Europas kystegne, i ørken- og steppeområder i Asien og Nordafrika og desuden i Nordamerika og langs Sydamerikas vestkyst. Bestanden i Danmark er blandt artens nordligste og tæller de fleste år mellem halvtreds og hundrede par.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Arten foretrækker store, åbne og uforstyrrede sandflader eller saltenge med meget kort vegetation. På grund af badeturismen er sådanne lokaliteter sjældne herhjemme, og der findes i dag næsten kun ynglepar i indhegnede områder med adgangsforbud på Rømø og Fanø. I 2007 blev der optalt henholdsvis 55 par på Rømø og 7 par på Fanø og derudover 2 i Margrethe Kog iTøndermarsken. Rederne placeres forholdsvis tæt, i noget der kan minde om kolonier, hvilket betyder, at arten er ret udsat for prædation fra eksempelvis ræve på de få lokaliteter, hvor den yngler. Andre trusler i yngleperioden inkluderer springflod og dårlige somre med megen nedbør.
Om efteråret samles de danske og skånske fugle i Vadehavet i flokke, som kan tælle over hundrede individer, inden de flyver til de formodede overvintringspladser i Sydvesteuropa.

Føde
Ligesom hos andre præstekraver findes føden, som består af forskellige små krebsdyr og bløddyr, i løb langs stranden.


© Per Poulsen

Bestandsudvikling
Arten har været i støt tilbagegang i hele Europa, hovedsagelig på grund af den øgede menneskelige forstyrrelse på standene. I 1950’erne var der ynglelokaliteter spredt over det meste af landet, blandt andet i Køge bugt og ved Harboøre Tange, men bestanden gik kraftigt tilbage i 1960’erne og 1970’erne, og yngleområdet blev indskrænket til Vadehavet. I 1990 blev der efter pres fra blandt andet DOF opsat indhegninger på Rømø og Fanø for at sikre artens ynglepladser, og dette har formentlig reddet arten som dansk ynglefugl.


Forekomsten af Hvidbrystet Præstekrave i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Poulsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 42-58 cm
Længde: 16 cm
Vægt: 40-60 g
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 24-27 dage
Ungetid: 26-31 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2013: 43
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 58
Sidste måned: 182

Forrige artLink til denne sideNæste art