Hjejle (Pluvialis apricaria)

Beskrivelse
Hjejlen er en vadefugl, som i yngledragt er meget karakteristisk med sin sorte underside og sit sorte ansigt. Disse sorte områder af fjerdragten flankeres af en bræmme af hvide fjer, hvilket giver fuglen en kontrastrig fremtoning. Oversiden er spraglet i gyldenbrune farver. Hjejlen kan minde om strandhjejlen, men denne er større, har kraftigere næb og har sort- og hvidspættet overside.

Levested
Hjejlen forekommer i et smalt bælte fra det østligste Grønland over det nordlige Europa og østpå til det nordvestlige Sibirien. I Europa forekommer hjejlen på Island, De Britiske Øer, i Fennoskandinavien samt i De Baltiske Lande. I 2009 blev der trods målrettet eftersøgning ikke fundet et eneste ynglepar af hjejle herhjemme. Inden for de senere år har den forekommet på nogle få lokaliteter i det nordlige og vestlige Jylland. Hanstedreservatet i Thy og Borris Hede har været vigtige ynglelokaliteter for arten. Hjejlen yngler i åbne og tørre hedeområder helt uden trævækst. Lyngen skal gerne være kort og ret sparsom.


© John Larsen

Hjejlen er til gengæld en meget almindelig trækfugl i Danmark. Man kan ofte finde store flokke af hjejler på græs- og pløjemarker, hvor de tit er i selskab med viber. I forbindelse med trækket raster en markant procentdel af Europas bestand i den vestlige del af Jylland. I Tøndermarsken alene er talt op til 58.000 fugle. Danmark har således et stort internationalt ansvar for hjejlen.
Hjejlen overvintrer langs Vest- og Sydeuropas kyster samt i Middelhavsområdet, og i milde vintre kan nogle tusinde fugle godt overvintre her i landet.

Føde
Hjejlen lever af insekter, orme, snegle og bær. Ligesom viben fouragerer hjejlen også om natten i forbindelse med fuldmåne. Her er de mere sikre mod rovfugle, og der er tilstrækkeligt lys, til at de kan se byttet.

Bestandsudvikling
I 1800-tallet, da heden var en vidt udbredt naturtype i Danmark, var hjejlen en ret almindelig ynglefugl. Hjejlens vemodige fløjt er et almindeligt indslag i poesien fra den tid. Siden er det gået stærkt tilbage for arten i takt med opdyrkningen og tilgroningen af heden. I 1960'erne blev bestanden vurderet til omkring 20 par, og i dag er hjejlen ophørt med at yngle herhjemme. En lignende udvikling har fundet sted i andre lande med lavlandsbestande, som f.eks. Tyskland, Belgien og Polen.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Hjejle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Benny Gensbøl


Ung/vinter. © Vibeke Toft

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 67-76 cm
Længde: 27 cm
Vægt: 140-210 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-31 dage
Ungetid: 25-33 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2021: 0
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 481
Sidste måned: 373

Forrige artLink til denne sideNæste art