Strandhjejle (Pluvialis squatarola)

Beskrivelse
Strandhjejlen minder umiddelbart en del om den mere almindelige hjejle, men strandhjejlen er lidt større og har et kraftigere næb. I sommerdragt er den let genkendelig med sin sorte underside og sort-og-hvid spættede overside. På afstand giver den spættede overside fuglen et sølvgråt præg. I vinterdragt er fuglen ensfarvet lys. Strandhjejlen har, i modsætning til hjejlen, aldrig et gyldent islæt i fjerdragten.

Levested
Strandhjejlen yngler i et smalt højarktisk bælte fra det nordlige Rusland tværs over Sibirien og gennem Alaska til det nordlige Canada. I Europa yngler arten således kun i den europæiske del af Rusland, hvis bestand er marginal i forhold til den globale bestand.


Strandhjejle i sommerdragt. © Poul Reib

I Danmark er strandhjejlen en ret almindelig trækgæst og en fåtallig vinter- og sommergæst langs vores kyster. Den ses ofte på sandende vadeflader, hvor den optræder enkeltvis eller i små flokke. Større antal strandhjejler ses kun få steder i landet, særligt i Vadehavet, hvor der gerne opholder sig 2.000 - 4.000 fugle i træktiden.
Der overvintrer omkring 200.000 strandhjejler i Vesteuropa, Middelhavsområdet og i Vestafrika.

Føde
Strandhjejlen lever af insekter, muslinger og snegle. Fuglene kan være meget territoriale på vadefladerne på deres overvintringslokaliteter. Ringmærkningsundersøgelser har vist, at nogle fugle vender tilbage til det samme vinterterritorium år efter år.

Bestandsudvikling
En stor del af de fugle, der ses i Danmark, stammer formentlig fra den talrige sibiriske bestand. Bestanden i den europæiske del af Rusland var stabil i perioden 1970-1990.


Efterårs-maksimumsforekomster af strandhjejle under landsdækkende tællinger i 1970erne. Kun forekomster på mindst 50 individer i Vadehavet og 20 individer i resten af landet er vist (Meltofte 1993).


Forekomsten af Strandhjejle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


Ungfugl/vinterdragt. © Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 71-83 cm
Længde: 27-30 cm
Vægt: 170-240 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-27 dage
Ungetid: 35-45 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 80
Sidste måned: 181

Forrige artLink til denne sideNæste art