Vibe (Vanellus vanellus)

Beskrivelse
Den smukke vibe er traditionelt blevet opfattet som karakterfugl i det åbne danske landskab, men efter en kraftig tilbagegang er den sørgelige kendsgerning, at viben i store områder af Danmark i dag yngler spredt. Med sin metalgrønne overside, de brede og afrundede vinger samt den lange fjertop er viben helt umiskendelig. Vibens specielle, akrobatiske sangflugt, der markerer territoriet, er også unik. Den karakteristiske stemme, vuii-o-vuiip-vip-vip-euvii, har givet ophav til artens danske navn.

Levested
Viben yngler fra Irland i vest gennem Europa og et bredt bælte i det centrale Asien til Stillehavskysten i øst. I Europa går udbredelsen fra Lapland i nord til det sydligste Spanien. Yngleudbredelsen er dog generelt noget spredt i Sydeuropa, og på Island forekommer viben slet ikke. I Danmark yngler viben ret almindeligt i alle dele af landet. Både i Danmark og i Europa som helhed er arten en af de mest talrige vadefugle.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

De største koncentrationer af viber i Danmark finder man i Vadehavsområdet, på Tipperne samt i Vejlerne. Den yngler i åbne landskaber med lav vegetation, såsom strandenge, enge og marker. På sidstnævnte er ynglesuccesen dog gerne meget lav, mindre end 0,7 unge per ynglepar. De danske viber er trækfugle, som overvintrer i Vest- og Sydvesteuropa. Mange trækgæster fælder formodentlig i Danmark sammen med de danske ynglefugle i august-september, men de største mængder trækfugle ankommer til landet i oktober-november. Viben er i høj grad en vejrfugl, hvilket vil sige, at den først trækker væk, når vintervejret sætter ind. Således kan mange viber i milde vintre også blive i Danmark.

Føde
Viben lever af insekter, orme, frøer og snegle samt plantedele. Især ved fuldmåne kan viben ses fouragere om natten, gerne i store flokke.


© Klaus Dichmann.

Bestandsudvikling
Siden midten af sidste århundrede, hvor bestanden formodentlig var på sit højeste, er viben gået stærkt tilbage. Siden 1970'erne er bestanden af viber i Danmark således blevet mere end halveret. En lignende, men knap så markant udvikling er set i mange andre europæiske lande. De primære årsager er forøget dræning, større pesticidforbrug og en generelt mere intensiv udnyttelse af græsarealerne. I Danmark er den seneste tilbagegang ydermere sat i forbindelse med tørre ynglesæsoner, hårde vintre samt færre arealer med vedvarende græs.Udviklingen i ynglebestanden (øverst) og vinterbestanden (nederst) opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Vibe i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© S. Øllgaard


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 70-76 cm
Længde: 30 cm
Vægt: 150-310 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-28 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 20000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 33-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 282
Sidste måned: 524

Forrige artLink til denne sideNæste art