Islandsk Ryle (Calidris canutus)

Beskrivelse
Den islandske ryle er en stor og kraftig ryle. I sommerdragten har fuglen en smuk orangerød underside og spraglet overside. Fugle i vinter- og ungfugledragt er mere diskret farvede i gråt og hvidt og har grøngrå ben. Næbbet er relativt kort og kraftigt.

Levested
Den islandske ryle yngler på tundra i de højarktiske dele af Grønland, Sibirien, Alaska og Canada, men ikke på Island, som man kunne tro ud fra navnet. I Europa er den islandske ryle således udelukkende en trækgæst og vintergæst. Den overvintrer især på tidevandskyster i Vesteuropa og i Middelhavsområdet.


I sommerdragt har islandsk ryle smukt kobberfarvet underside. © Ulrik Bruun.

I Danmark er den islandske ryle en ret almindelig trækgæst. Den del af den sibiriske bestand, der raster her på trækket, overvintrer lans Afrikas vestkyst, mens de canadiske og grønlandske fugle, der passerer os via Island, overvintrer i Vesteuropa. Det danske Vadehav er af international betydning som rasteområde. For at kunne tilbagelægge de store afstande fra vinterkvarteret til de nordlige ynglepladser er fuglene nødsaget til at oplagre store mængder fedt. Mange af fuglene fordobler deres vægt fra ca. 100 g til ca. 200 g i løbet af få uger! Efter sigende skulle Knud den Store, Canutus Magnus, have været særlig glad for denne meget fede og velsmagende fugl, hvilket menes at have givet ophav til fuglens videnskabelige navn.

Føde
Den islandske ryle lever af insekter, muslinger, snegle og krebsdyr, som den især tager på blotlagte sandvader. Som et kuriosum kan nævnes, at arten under vinteropholdet i det hollandske vadehav har et stofskifte, der er 4-5 gange højere end hvilestofskiftet. Det er noget af den største forskel, der forekommer i dyreverden, og det kan sammenlignes med en Tour de France rytters. Dens daglige energiforbrug svarer således til strømmen på en bilakkumulator!


© Poul Reib.

Bestandsudvikling
Langt størstedelen af de islandske ryler, der overvintrer i Europa, kommer fra de grønlandske og canadiske bestande. De har udvist store bestandssvingninger, de år man har fulgt dem, uden at man har kunnet påvise årsagerne hertil.


Forekomsten af Islandsk Ryle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Holmberg


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 47-54 cm
Længde: 23-25 cm
Vægt: 125-215 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 18-20 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 166
Sidste måned: 263

Forrige artLink til denne sideNæste art