Sandløber (Calidris alba)

Beskrivelse
Sandløberen er på størrelse med den almindelige ryle, men den har et kortere og helt lige næb. I sommerdragten er hoved og bryst rustrøde, ligesom oversiden er plettet rustrød. Ellers er undersiden helt hvid, hvad der er anledning til dens videnskabelige navn, og benene er sorte. Fuglen kan i denne dragt forveksles med dværgryle, men den er tydeligt større end denne. Ungfuglene har ikke de rustrøde tegninger og er sort- og hvidbrogede på oversiden. Fugle i vinterdragt er meget lyse med lysegrå overside.

Levested
Sandløberen yngler ret spredt på tundraen langs de højarktiske kyster hele vejen rundt om Nordpolen. De fugle, som optræder her i landet, kommer fra bestandene på Grønland og i Sibirien. I Danmark er sandløberen en ret almindelig trækgæst, en sjælden sommergæst og en efterhånden ret almindelig vintergæst. Om efteråret kan især ungfugle af sandløbere ses ved kyster over det meste af landet, men om foråret forekommer den næsten udelukkende langs den jyske vestkyst.


© Gerner Majlandt

Den bedste lokalitet er nok Vadehavet, hvor der er set op til omkring 4.500 sandløbere i maj. Blåvandshuk er også en god rastelokalitet, og her ses endvidere også et pænt træk af sandløbere. Sandløberen overvintrer i Vesteuropa og i Vestafrika, hvor vinterbestanden estimeres til henholdsvis 40.000 og 80.000 fugle.

Føde
Sandløberen lever af insekter, krebsdyr og muslinger. Fuglens navn hentyder til, at man oftest ser fuglen på sandstrande, hvor den så at sige løber efter bølgerne og æder de ting, havet efterlader, når bølgerne trækker sig tilbage.

Bestandsudvikling
Den grønlandske bestand og bestanden på Svalbard skønnes at være stabil. Den europæiske vinterbestand har været i fremgang siden 1990'erne.


Forekomsten af Sandløber i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 36-39 cm
Længde: 20-21 cm
Vægt: 45-85 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 24-27 dage
Ungetid: 23-24 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 52
Sidste måned: 250

Forrige artLink til denne sideNæste art