Dværgryle (Calidris minuta)

Beskrivelse
Dværgrylen er sammen med temmincksrylen vores mindste ryler, blot på størrelse med en musvit. Dværgrylen skiller sig ud fra de større ryler ved sin ringe størrelse, som især er iøjnefaldende, når den optræder i en blandet ryleflok, men den er også genkendelig på sine kvikke bevægelser under fødesøgningen. Næbbet er kort og lige og benene sorte. Ligesom sandløberen har den et lysere forparti end de øvrige småvadere. Ungfuglene, som optræder mest talrigt herhjemme, kendes fra temmincksrylen på en hvid V-formet tegning på ryggen og hvid øjenbrynsstribe.
Modsat hos de fleste andre vadefugle fælder ungfuglene allerede deres svingfjer det første efterår, ligesom de voksne fugle muligvis fælder deres svingfjer to gange om året. Det er et fænomen, der optræder hos flere af de arter, der overvintrer i tropisk Afrika, og det kan hænge sammen med den voldsomme belastning af fjerdragten, som solens stråling forårsager.

Levested
Dværgrylen yngler i arktiske områder fra det nordligste Norge og østpå gennem det nordlige Rusland og det nordvestlige Sibirien. Den holder til på tundraen og strandenge langs Ishavets kyster. Den overvintrer i store områder af Afrika syd for Sahara og i Middelhavslandene og Sydasien østpå til Indien.


Dværgryle med almindelig ryle i baggrunden. © Henrik F. Nielsen.

Herhjemme ses den hyppigst på efterårstrækket, mens forårstrækket er mere østligt orienteret. De voksne fugle ankommer allerede i juli og starten af august, mens ungfuglene især ses i slutningen af august og begyndelsen af september. Dværgrylen er meget bundet til kysten og ses i størst antal langs lavvandede kyster i Vadehavet og i de vestjyske fjorde samt uden for Jylland specielt i Odense Fjord og på Ølsemagle Revle og Vestamager. Visse år er forekomsten af ungfugle invasionsagtig. Når dværgrylernes ynglesucces veksler fra år til år, hænger det sammen med, at mængden af ræve, der både tager lemminger og ryleunger, svinger i takt med lemmingernes ynglesucces.

Føde
Føden består af hvirvelløse dyr, hovedsagelig insekter, som dværgrylen tager med hurtige bevægelser fra strandens fugtige overflade eller fra opskyllet tang.


© John Larsen.

Bestandsudvikling
Selv om den lille bestand i Norge har svinget meget i tiden omring årtusindskiftet, vurderes den store russiske bestand på op til 450.000 fugle at være stabil.


Forekomsten af Dværgryle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© Gerner Majlandt

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 28-31 cm
Længde: 13 cm
Vægt: 20-40 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 20-21 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 28
Sidste måned: 153

Forrige artLink til denne sideNæste art