Temmincksryle (Calidris temminckii)

Beskrivelse
Temmincksrylen er en af vores mindste vadefugle, blot på størrelse med en musvit. Den kan lettest forveksles med en dværgryle, men er mere diskret gråbrun end denne på ryg og vinger. Desuden er benene lysere, og halesiderne er hvide. Temmincksrylen er en af de få danske fugle, der er opkaldt efter en person, nemlig den hollandske zoolog Temminck.

Levested
Temmincksrylen yngler i det nordlige Skandinavien og østpå gennem det nordlige Rusland og Nordsibirien helt til Beringstrædet. I Nordskandinavien yngler den på Laplands fjeldheder og langs Finlands østersøkyst. Hunnen lægger ofte to kuld æg kort efter hinanden. Det første kuld udruges af den han, hun først parrer sig med, mens hun selv udruger det andet kuld, der typisk har en anden far. På den måde kan ynglesuccesen fordobles, hvad der er nyttigt i forhold til den store risiko for ægrøveri. Den store ægproduktion er dog meget fødekrævende for hunnen, hvis kropsvægt kun svarer til halvdelen af vægten på de to kuld æg tilsammen.


© Per Poulsen.

De skandinaviske fugle overvintrer i den østlige del af Middelhavet og i Sahelzonen i Afrika, syd for Sahara. Temmincksrylen optræder fåtalligt herhjemme på trækket. I modsætning til dværgrylen er den mere talrig på om foråret end på efterårsstrækket, fordi der yngler flere temmincksryler end dværgryler i Skandinavien. Dette er årsagen til, at der ses relativt flere voksne fugle herhjemme. De fleste temmincksryler ses om foråret i midten af maj langs den jyske vestkyst, mens efterårstrækket oftest iagttages i juli og august på østdanske lokaliteter. Rastende fugle ses på fugtige enge, ved vandhuller og på mudret, lavt vand både langs kysterne og ved søer inde i landet. Temmincksrylen optræder oftere inde i landet end de øvrige rylearter.

Føde
Føden består hovedsagelig af insekter og deres larver, f.eks. myg og stankelben, når den optræder inde i landet, mens den ved kysterne gerne tager orme, krebsdyr, snegle og muslinger.

Bestandsudvikling
Temmincksrylen har været i tilbagegang i Sverige og Finland i 1990’erne, mens bestanden i Norge og hovedbestanden i Rusland anses for at være stabil.


Forekomsten af Temmincksryle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Gerner Majlandt

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 28,5-31,5 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 17-32 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 15-18 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 54
Sidste måned: 166

Forrige artLink til denne sideNæste art