Stribet Ryle (Calidris melanotos)

Beskrivelse
Stribet ryle ligner i fjerdragten en hun af brushane, men er en del mindre, kun lidt større end almindelig ryle. Den har, som navnet siger, striber på brystet, der ender i en spids og danner en skarpt tegnet overgang til den hvide bug. Næbbet er ret kort og svagt nedadbøjet med en lysere næbrod. Kaldet er et kort og rullende ”krrrt”. Arten hører ikke naturligt hjemme i vores verdensdel og optræder kun sjældent på vore breddegrader.

Levested
Den stribede ryle yngler i arktiske områder i Asien, Alaska og Canada. Den har i de senere år bredt sig mod vest på den sibiriske tundra, næsten til Ural. Af de mange småvadere fra det østlige Sibirien og det nordlige Nordamerika er stribet ryle den, der optræder hyppigst i Vesteuropa. Det er formentlig hovedsagelig sibiriske fugle, der ind imellem dukker op her. Arten overvintrer i det sydlige Sydamerika og i mindre antal i Australien, på Tasmanien og New Zealand.


Stribet ryle og lille præstekrave. © Klaus Malling Olsen

Stribet ryle har siden årtusindskiftet optrådt herhjemme hvert år fra maj til september. Der er i den periode gjort ca. 5 årlige iagttagelser i gennemsnit. Den er set over det meste af landet, men de fleste observationer er gjort langs den jyske vestkyst og ved Limfjorden. Den optræder ved lavvandede kyster og på strandenge, hvor den opsøger mudderflader i sin jagt på føde.

Føde
I ynglesæsonen tager stribet ryle hovedsagelig insekter og deres larver, bl.a. stankelben. På trækket tager den ofte græshopper, ligesom den uden for yngleområdet supplerer føden med muslinger og krebsdyr.

Bestandsudvikling
Første fund af stribet ryle i Danmark er fra 1950 på Amager. Frem til 1990 var der mindre end ét fund i gennemsnit om året, men efterfølgende er der gjort flere iagttagelser. Fremgangen herhjemme kan hænge sammen med artens ekspansion mod vest i Asien, men kan også skyldes forøget ornitologisk aktivitet og større kendskab til og interesse for sjældne arter. Den stribede ryle anses ikke for at være globalt truet.


Forekomsten af Stribet Ryle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Fakta
Vingefang: 38-44 cm
Længde: 19-23 cm

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 180
Sidste måned: 72

Forrige artLink til denne sideNæste art