Sortgrå Ryle (Calidris maritima)

Beskrivelse
Den sortgrå ryle er en smule større end den almindelige ryle. Den har relativt korte ben, der er karakteristisk gule i vinterdragten, ligesom næbroden også er gul. Som navnet siger, fremtræder den mørk. Oversiden er koksgrå, mens bugen er lys. Den har et smalt hvidt vingebånd, som ses i flugten sammen med de hvide halesider, der står i kontrast til halens sorte midterlinje. Denne haletegning, der også forekommer hos mange af de andre ryler, tjener til beskyttelse af æg og unger, idet de voksne fugle ved at brede halen ud og løbe pibende omkring kan minde om mus eller lemminger, og dermed kan de lokke ræve væk fra reden. Den sortgrå ryle optræder gerne i småflokke, somme tider sammen med sandløbere og stenvendere, og er meget lidt sky.

Levested
Den sortgrå ryle yngler på tundraen og højfjeldet i det arktiske område fra Nordøstcanada over Grønland og Island og videre østpå til Svalbard og langs den sibiriske ishavskyst til Taymyrhalvøen. Desuden yngler den i det skandinaviske højfjeld, primært i Norge. Nogle af ynglepladserne er så næringsfattige, at rylerne må foretage togter ud til kysten for at fouragere.


© John Larsen.

Den sortgrå ryle er den vadefugl, der kan overvintre længst mod nord. Således optræder den både i Sydvestgrønland, på Island og i det nordligste Skandinavien, men den overvintrer også i Vesteuropa og så langt sydpå som i Spanien og Portugal. Et forholdsvis stort antal fugle overvintrer på De Britiske Øer. Uden for ynglesæsonen opholder den sig ved kysterne. Herhjemme optræder den sortgrå ryle både som træk- og vintergæst. Artens trækforhold er ikke særlig godt kendt, men trækgæsterne kommer formentlig fortrinsvis fra Nordskandinavien, mens nogle af vintergæsterne muligvis kommer helt fra Svalbard og Nordrusland. Efterårstrækket passerer hovedsagelig den jyske vestkyst, mens forårstrækket især observeres i Nordjylland. De overvintrende fugle ses ofte på stenmoler og høfder og på Bornholm også på klipper. Der forekommer nok omkring 2-300 sortgrå ryler herhjemme om vinteren i hele landet, men i isvintre er der registreret flokke på omkring 100 individer. Blåvands Huk er en af landets bedste lokaliteter for arten.

Føde
I ynglesæsonen lever den sortgrå ryle af insekter, primært myg og stankelben, mens den under trækket og på overvintringspladserne lever af snegle, tanglopper og mindre krebsdyr, som den primært finder i tidevandszonerne.

Bestandsudvikling
Bestanden af sortgrå ryle anses for at være stabil.


Forekomsten af Sortgrå Ryle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 40-44 cm
Længde: 21 cm
Vægt: 60-75 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 28 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 46
Sidste måned: 175

Forrige artLink til denne sideNæste art