Almindelig Ryle (Calidris alpina)

Beskrivelse
Den almindelige ryle er en lille vadefugl på størrelse med en stær, med et forholdsvis langt, svagt nedadbøjet næb og ret korte, mørke ben. I yngledragten er fuglen karakteriseret ved en gylden ryg og en hvid underside med et stort, mørkt brystskjold. Ungfuglene har blot mørke pletter på siden af bugen, og i vinterdragt har fuglen lys grå ryg og helt hvid underside. Der forekommer to former i Danmark, den nordlige underart, der er en talrigt forekommende trækgæst, og den sydlige underart, også kaldet engryle, som er den type, der yngler herhjemme og er stærkt truet. De to underarter er vanskelige at kende fra hinanden, men engrylens fjerdragt er mindre kontrastrig. I yngletiden bruger hannerne et kald, som har givet anledning til rylens navn, nemlig et accelererende ryle-ryle-ryle-ry-ryry.

Levested
Almindelig ryle har en stor udbredelse som ynglefugl. Området strækker sig fra Østgrønland og Island over de skandinaviske fjelde langs Ruslands og Sibiriens nordkyst til Alaska og det nordlige Canada. Engrylen yngler, som den eneste ryleart, fåtalligt i Danmark, primært på fugtige, kortgræssede strandenge, fortrinsvis i Vejlerne, i Vestjylland samt på Læsø.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOF's landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Til gengæld er den almindelige ryle en af vore mest almindelige trækgæster blandt vadefuglene. Således gæstes Danmark af flere hundrede tusinde almindelige ryler på vej til deres overvintringsområder omkring Middelhavet samt langs Vesteuropas kyster. Vadehavet er den bedste lokalitet med forekomster på op til 400.000 fugle om efteråret. Arten kan hovedsaglig ses fra marts, hvor de danske ynglefugle ankommer til landet, frem til oktober-november, hvor de sidste af trækgæsterne forlader landet. På gode lokaliteter kan arten i træktiden ses i tusindtallige flokke, der ivrigt søger føde på vadefladerne. Store flokke ses ofte på vingerne, hvor de i kraft af hurtige, nervøse kast skiftevis vender ryg eller bug mod iagttageren i en koordineret bevægelse og derved blinker flot i luften. Et begrænset antal fugle overvintrer herhjemme, overvejende i Vadehavsregionen.

Føde
Føden består af diverse smådyr som insekter, børsteorme, krebsdyr og muslinger, som den tager på vadeflader og i strandkanter.


© Ulrik Bruun.

Bestandsudvikling
Engrylen er gået voldsomt tilbage i Danmark i løbet af det sidste århundrede. I 2008 er bestanden faldet til omkring 150 par fordelt på 14 lokaliteter. Omkring en tredjedel yngler i Vejlerne. For blot hundrede år siden har der formodentlig været mere end 50.000 par i landet, men i takt med tørlægninger, opdyrkning m.m. af de våde enge er bestanden konstant blevet reduceret, en kedelig udvikling, som desværre ser ud til at fortsætte.


Efterårs-maksimumsforekomster af almindelig ryle under landsdækkende tællinger i 1970erne. Kun forekomster på mindst 200 individer er vist. Cirklen i Vadehavet repræsenterer 422.000 fugle (Meltofte 1993).


Forekomsten af Almindelig Ryle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Sommerdragt. © Erik Thomsen


Vinterdragt. © Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 35-40 cm
Længde: 18 cm
Vægt: 40-50 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 19-21 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 135
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: VU
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 144
Sidste måned: 496

Forrige artLink til denne sideNæste art