Kærløber (Calidris falcinellus)

Beskrivelse
Kærløberen er en lille vadefugl, der ligner en lille udgave af en ung almindelig ryle. Den har dog markante sort-hvide hovedstriber, der sammen med de lidt kortere ben og det relativt lange næb også får den til at minde om en enkeltbekkasin. Bugen er lys og uplettet.

Levested
Kærløberen er en fåtallig vadefugleart, der har en ret begrænset geografisk udbredelse. Den yngler i fjeldmoser i Nordskandinavien, specielt i Lapland, og meget lokalt visse steder i det nordlige Rusland og Sibirien.


Fouragerende kærløbere med almindelig ryle i baggrunden. © Helge Sørensen.

De skandinaviske kærløbere overvintrer især i Mellemøsten, Indien og Østafrika. Trækket foregår hovedsagelig øst for Danmark, men hvert år optræder alligevel et begrænset antal kærløbere på trækket herhjemme, specielt om efteråret. Den ses især ved lavvandede kyster og fjorde, ofte i selskab med andre vadefugle, f.eks. ryler. I overensstemmelse med at vi ligger vest for hovedtrækruten, optræder de fleste fugle i Østdanmark. Nogle af de bedste lokaliteter er Ølsemagle Revle og Staunings Ø i Køge Bugt.

Føde
Kærløberen lever hovedsagelig af små hvirvelløse dyr som børsteorme og insekter samt plantefrø.


© Rune Sø Neergaard.

Bestandsudvikling
Nøjagtige bestandsstørrelser er vanskelige at opnå, fordi fuglen lever på isolerede steder. Bestanden blev markant reduceret mellem 1970 og 1990, og den nedadgående tendens er siden fortsat i Finland, som rummer omkring 2/3 af den europæiske bestand.


Forekomsten af Kærløber i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2011-2020. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 34-37 cm
Længde: 16 cm
Vægt: 30-45 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 75
Sidste måned: 92

Forrige artLink til denne sideNæste art