Brushane (Calidris pugnax)

Beskrivelse
Brushanen er en af de mest spektakulære danske ynglefugle. Hannen er umiskendelig i yngledragten med sin prangende fjerkrave og fjertoppe i forskellige farver og sit gule, vortede ansigt. Hannen er på størrelse med en hjejle - dog med længere ben. Hunnen er betydeligt mindre og har en mere diskret fjerdragt i brunlige farver, meget lig rødben. I flugten ses brushanens karakteristiske store hvide felter på halesiderne.

Levested
Brushanens yngleudbredelse omfatter Skandinavien, Nordrusland og Sibirien. I Europa er der endvidere mindre bestande bl.a. i Holland, Tyskland og Baltikum. Herhjemme er brushanen i dag en sjælden ynglefugl, som efter en voldsom tilbagegang kun yngler på ganske få lokaliteter. Den største lokalitet, der er tilbage, er Tipperne i Ringkøbing Fjord.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Arten lever hovedsagelig på flade, kortgræssede brakvandsenge, men den kan også yngle på strandenge og i moser. Her etablerer hannerne dansepladser, gerne på åbne forhøjninger i området, hvor de med oppustede prydfjer kæmper voldsomt om hunnernes gunst. Vinderen får lov til at parre sig med alle hunnerne. Ikke alle hannerne kæmper dog, idet nogle udspekulerede hanner parrer sig med hunnerne på sidelinjen, mens de andre hanner er optaget af dansen. Arten er ikke pardannende, og hannerne deltager således overhovedet ikke i yngelplejen. Brushanen er en ret almindelig trækfugl i Danmark, hvor den raster på fugtige enge, mudrede kyster, søbredder og græsmarker. Fuglen overvintrer primært i tropisk Afrika, men et mindre antal også i Middelhavsområdet og visse kystområder i Vesteuropa. Hunnerne trækker generelt længere sydpå end hannerne.


© Susanne Jepsen

Føde
Brushanens føde består af diverse insekter, krebsdyr, muslinger, snegle og orme.


Hanner i sommerdragt på danseplads, hun yderst til venstre. © Jan T. Petersen

Bestandsudvikling
Som mange andre af de danske vadefuglearter er også brushanen gået voldsomt tilbage gennem de sidste 100 år. Brushanen var før en almindelig ynglefugl på fugtige enge og overalt langs kysterne. Så sent som under det første atlasprojekt fra 1971 til 1974 ynglede den mange steder langs den jyske vestkyst og ved Limfjorden samt langs kysterne på Øerne. I 2008 er der kun omkring 65 ynglehunner tilbage - hovedparten på Tipperne. Arten er også gået voldsomt tilbage på dens andre europæiske ynglepladser.


Forekomsten af Brushane i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Erik Thomsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 46-58 cm
Længde han: 29 cm
Længde hun: 23 cm
Vægt han: 130-230 g
Vægt hun: 70-150 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 20-23 dage
Ungetid: 25-28 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 63-69
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 12
Sidste måned: 233

Forrige artLink til denne sideNæste art