Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)

Beskrivelse
Bekkasiner er vadefugle med relativt korte ben og langt næb, der i modsætning til de fleste vadefugle lever skjult i vegetationen i sumpede områder. Der er tre bekkasinarter i Danmark, hvis navne angiver det indbyrdes størrelsesforhold. Enkeltbekkasinen er tydeligt mindre end dobbeltbekkasinen og tredækkeren, på størrelse med en ryle, og den har et markant kortere næb end dobbeltbekkasinen. Den ”trykker” hårdere, og da dens brune, plettede ryg med markante, gule længdestriber sikrer, at den går i et med underlaget, kan man næsten komme til at træde på den, før den letter. I modsætning til dobbeltbekkasinen er den tavs, når den flyver op, ligesom den lander efter en kortere flyvetur, som ikke foretages med dobbeltbekkasinens karakteristiske zig-zag flugt. På ynglepladserne markerer den sit territorium med en karakteristisk sangflugt, hvor den fra stor højde over mosen foretager adskillige dyk, mens den frembringer en lyd, der er blevet karakteriseret som lyden fra en hest, der galoperer over en træbro.

Levested
Enkeltbekkasinen yngler i moser med mudderflader og spredt vegetation i det nordlige Skandinavien og videre østpå gennem det nordlige Rusland og Sibirien. Der forekommer også en lokal bestand i Småland. Bestanden i Sverige, Norge og Finland anslås til at være på ca. 20.000 par, mens den russiske bestand formentlig er noget større.


© John Larsen

Enkeltbekkasinen overvintrer i Vest- og Sydeuropa og i Afrika, hovedsageligt syd for Sahara. På trækket ses den almindeligt herhjemme, flest rastende fugle på efterårstrækket, ligesom den også overvintrer, i milde vintre i ret stort tal. Den optræder både på kystlokaliteter og indenlands i moseområder, ofte samme sted år efter år. I kolde vintre, hvor de faste lokaliteter er isdækkede, opsøger enkeltbekkasinen kildevæld og åbredder for at fouragere.

Føde
Enkeltbekkasinen lever hovedsageligt af insekter og deres larver, muslinger og orme samt plantedele, specielt frø. Arten fouragerer normalt enkeltvis, mest om natten og ofte langt fra opholdsstedet i dagtimerne, f.eks. på pløjemarker.

Bestandsudvikling
Bestandene i det nordlige Skandinavien og Rusland er stabile, men der har tidligere været spredte yngleforekomster i de baltiske lande, Polen og Tyskland, der nu er forsvundet. Tidligere anførte man, at antallet af overvintrende enkeltbekkasiner i Danmark var meget begrænset, men arten menes at være undervurderet pga. sin skjulte levevis. Som et af de eneste vesteuropæiske lande har Danmark indtil 2004 tilladt jagt på enkeltbekkasin. Der blev nedlagt omkring et par tusinde om efteråret.


Forekomsten af Enkeltbekkasin i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 30-36 cm
Længde: 19 cm
Vægt: 35-70 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 24 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 36
Sidste måned: 174

Forrige artLink til denne sideNæste art