Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago)

Beskrivelse
Dobbeltbekkasinen er en karakteristisk vadefugl med et meget langt næb, relativt korte ben og en camouflagefarvet fjerdragt. Siddende fugle kalder med et højt, taktfast tik-a, tik-a, tik-a, men ellers fører fuglen en meget skjult tilværelse. Dog spiller fuglen i yngletiden med en særpræget brummende lyd, som frembringes, når de yderste halefjer går i svingninger under flugten. Denne lyd har givet ophav til en række specielle lokale navne, såsom himmelged og horsegøg.

Levested
Dobbeltbekkasinen yngler i Europa og Asien. En tidligere underart yngler i Nordamerika, men den er nu klassificeret som en selvstændig art. I Europa forekommer arten primært mod nord og øst med de største bestande i Rusland og Nordskandinavien, især Island. I Danmark findes arten spredt over hele landet, dog med det største antal i det nordvestlige Jylland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Arten yngler på våde enge og i moser, gerne i delvist tilgroede, sumpede områder. Her placerer den sin godt skjulte rede i græstuer. Kort efter æggenes klækning deler forældrefuglene bogstaveligt talt ungerne mellem sig og opfostrer dem hver for sig. Dobeltbekkasinen er en meget almindelig trækgæst herhjemme i eftersommeren. Her fælder de dragten, inden de trækker længere sydpå sidst på efteråret. Det formodes, at 20-30 millioner fugle hvert efterår kommer til Vesteuropa. I Danmark er antallet af fugle formodentlig i nærheden af en million. De fleste danske trækgæster overvintrer i Vesteuropa, mens nogle trækker videre til Nordvestafrika. I milde vintre ses også et mindre antal fugle herhjemme. De sibiriske dobbeltbekkasiner overvintrer derimod primært i Afrika syd for Sahara.

Føde
Dobbeltbekkasinens føde består af orme, krebsdyr, snegle og diverse insekter.


© Christian A. Jensen.

Bestandsudvikling
Dobbeltbekkasinen har før i tiden været en talrig dansk ynglefugl, men dræning og opdyrkning af enge og moser har ramt arten hårdt. I Tøndermarsken blev bestanden eksempelvis reduceret fra 75-90 par i 1987 til 15 par i 1996.Udviklingen i ynglebestanden (øverst) og vinterbestanden (nederst) opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Dobbeltbekkasin i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Jan T. Petersen


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 37-43 cm
Længde: 27 cm
Vægt: 80-120 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 18-20 dage
Ungetid: 19-20 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1300
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 33-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.12


Sidevisninger
Denne måned: 57
Sidste måned: 291

Forrige artLink til denne sideNæste art