Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)

Beskrivelse
Den store kobbersneppe er en stor og ret markant vadefugl med lange, sorte ben og langt, lige næb. I yngledragten er fuglen kobberrød på bryst, hoved og hals. I vinterdragt og ungfugledragt er bugen overvejende hvid og ryggen meleret i grålige nuancer. I flugten ses i alle dragter karakteristiske sort-hvide tegninger på vinger og hale.

Levested
Den store kobbersneppe er udbredt i Europa samt i et bælte i det vestlige Centralasien og pletvis videre østpå helt til Stillehavskysten. I Europa er arten fortrinsvis udbredt i Nordvesteuropa samt Østeuropa, og den yngler slet ikke i det sydligste Europa.
I Danmark forekommer arten primært i Vestjylland, Nordjylland samt langs Vadehavskysten. De primære lokaliteter er Vejlerne i Thy, Mandø og Tøndermarsken, Tipperne og Agger Tange. I Østdanmark kan arten bl.a. opleves på Nyord ved Møn.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

Den store kobbersneppe yngler i Danmark hovedsagelig på strandenge og i marskområder, selvom artens oprindelige levested er våde græsstepper. På ynglepladserne udviser arten en speciel sangflugt, som kaldes tosseflugt, hvor fuglen nærmest vipper fra side til side i luften, mens den gentager et højt og klangfuldt vitt-duu, som har givet ophav til artens vestjyske navn, rødvitten. De danske rødvitter forlader landet i juli-august til fordel for overvintringsområdet i Vestafrika syd for Sahara. I træktiden besøges Danmark af den fåtallige svenske bestand.

Føde
Den store kobbersneppes føde består især af orme, insekter, krebsdyr, snegle og haletudser.


© Anders Tvevad

Bestandsudvikling
I forbindelse med artens naturlige krav til levested har den store kobbersneppe formodentlig aldrig været en almindelig dansk ynglefugl. Bestandens størrelse har svinget en del gennem de sidste 100 år, desværre med en negativ tendens i de seneste årtier, som er accelereret. Tilbagegangen skyldes især dræning af enge eller manglende kreaturgræsning af engarealerne. Omvendt kan et for højt græsningstryk have nedtrampning af reder til følge.


Forekomsten af Stor Kobbersneppe i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 62-70 cm
Længde: 41 cm
Vægt han: 280-400 g
Vægt hun: 300-500 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-24 dage
Ungetid: 25-30 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 527-537
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 164
Sidste måned: 235

Forrige artLink til denne sideNæste art