Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica)

Beskrivelse
Den lille kobbersneppe er en ret stor og relativt kompakt vadefugl, som desuden kendes på sit meget lange, svagt opadbøjede næb samt en lys kile på ryggen og tværstribet hale. I sommerdragt er hannen karakteristisk med sin teglrøde underside. Hunnen er grålig med stribet bryst, der kan have en svag orange toning. Ungfugle og fugle i vinterdragt er brungrålige. Den nært beslægtede store kobbersneppe har længere ben og karakteristiske sort-hvide vinge- og haletegninger.

Levested
Den lille kobbersneppe yngler på vådt, moseagtigt terræn i de lavarktiske egne af Europa, Sibirien og det vestlige Alaska. Langt den største bestand er i Sibirien. I Nordskandinavien yngler der 1.100-3.300 par, flest i Norge. Der er cirka lige så mange par i den nordlige del af Rusland.


© Jørgen Langkilde

Den del af bestanden, der trækker langs Vesteuropas kyster, er på omkring 640.000 fugle. Således er den lille kobbersneppe en almindelig trækfugl herhjemme, som især ses ved lavvandede områder langs vore kyster. Særligt mange fugle ses i Vadehavet om foråret, hvor antallet normalt er på omkring 40-50.000 fugle. Om efteråret er antallet af rastende små kobbersnepper mindre; der ses omkring 15-20.000 fugle. De fleste små kobbersnepper overvintrer i Vestafrika, især i Mauretanien, men omkring en fjerdedel overvintrer langs Vesteuropas kyster, også herhjemme, men særligt på De Britiske Øer og i det hollandske Vadehav. Nogle ikke-ynglende fugle kan finde på at oversomre i Danmark - i Vadehavet ofte i størrelsesorden 1.000 fugle.

Føde
Den lille kobbersneppes føde består af havbørsteorme, muslinger, snegle, krebsdyr og insekter.


© Søren Skov.

Bestandsudvikling
Vinterbestanden af lille kobbersneppe er fluktuerende, men nogenlunde stabil. Ynglebestanden i Europa har ligeledes været stabil i samme periode, omend også fluktuerende.


Efterårs-maksimumsforekomster af lille kobbersneppe under landsdækkende tællinger i 1970erne. Kun forekomster på mindst 100 individer er vist. Cirklen i Vadehavet repræsenterer 57.900 fugle (Meltofte 1993).


Forekomsten af Lille Kobbersneppe i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Helge Sørensen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 61-68 cm
Længde: 38 cm
Vægt han: 280-380 g
Vægt hun: 400-450 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 20-21 dage
Ungetid: ? dage

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 133
Sidste måned: 278

Forrige artLink til denne sideNæste art