Småspove (Numenius phaeopus)

Beskrivelse
Småspove, også kaldet lille regnspove, ligner med sin gråbrune fjerdragt, sin store størrelse og sit lange nedadbuede næb storspoven. Den er dog noget mindre og har kortere næb, ligesom den har en tydelig mørkebrun isse med en lys midterstribe. Stemmen adskiller sig markant fra storspovens melankolske fløjt. Kaldet består af en serie kraftige py-y-y-y lyde i ensartet tonehøjde.

Levested
Småspoven yngler i modsætning til storspoven ikke blot i det nordlige Europa og Asien, men også i Canada og Alaska. Den er også for nylig fundet ynglende i Østgrønland ved Scoresby Sund. Den yngler generelt nordligere end storspoven. I Europa yngler den således i Norge, Nordsverige og Finland samt talrigt på Island. Den forekommer især i næringsfattige højmoser i højere liggende områder.


© Klaus Malling Olsen

Småspoven optræder herhjemme på langdistancetrækket fra det nordlige Skandinavien til vinterkvarteret langs kysterne i tropisk Vestafrika. Efterårstrækket er det største. På overnatningspladserne langs de vestjyske kyster kan man her i visse tilfælde se op til 1000 fugle. I dagtimerne går mange af dem spredt på de vestjyske heder, hvor de tager revling og andre bær. Man kan også se småspoverne i dagtimerne langs vore kyster, hvor de søger føde på strandenge og vadeflader.

Føde
Småspovens diæt er meget varieret, og den svinger med ynglelokalitet og med årstiden. Fugle, der yngler inde i landet, tager hovedsageligt insekter, mens fugle, der yngler ved kysten, oftest tager orme og krabber. De supplerer begge med bær og andet plantemateriale. Under trækket udgør bær, specielt revling, en væsentlig del af føden i Danmark, mens det i vinterkvarteret i overvejende grad er vinkekrabber, som fanges på mudder- og sandflader langs tidevandskysterne. Det krumme næb er velegnet til at trække krabberne ud af deres gange i mudderet. Små krabber knuses, mens større krabber bankes åbne af gentagne slag med næbbet, før de indtages.


Forekomsten af Småspove i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 71-81 cm
Længde: 38 cm
Vægt han: 280-380 g
Vægt hun: 400-450 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 20-21 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 217
Sidste måned: 220

Forrige artLink til denne sideNæste art