Sortklire (Tringa erythropus)

Beskrivelse
Sortkliren er en langbenet og slank vadefugl med langt, smalt næb. I sommerdragt er fuglen overvejende sodsort med sorte ben og er da vanskelig at forveksle med andre arter. I vinterdragt og ungfugledragt har sortkliren lys gråbrun fjerdragt og røde ben og kan nemt forveksles med rødben. Sortkliren mangler dog rødbenets hvide vingebagkant. Sortklirens flugtkald er et meget karakteristisk og skarpt tjuitt.

Levested
Sortkliren yngler i skovmoser og sumpe i det nordlige Skandinavien og det nordlige Sibirien, østpå næsten til Beringstrædet. I Danmark er sortkliren en fåtallig forårstrækgæst og en almindelig efterårstrækgæst.


© Ulrik Bruun

I Danmark raster sortkliren især langs mudrede kyster, som regel kun i mindre flokke. I Saltvandssøen i Vadehavet er der dog registreret helt op til 1.000 fugle. Også på Tipperne er der større forekomster. Sortklirens overvintringsområde ligger hovedsagelig i Afrika syd for Sahara, hvor de både holder til ved kysterne og inde i landet. Op til nogle få tusinde overvintrer endvidere langs Vesteuropas og Middelhavets kyster. De mere østlige bestande af sortklire overvintrer i det sydlige Asien.


© John Larsen

Føde
Sortkliren fouragerer gerne, hvor den kun lige kan bunde. Den æder alle mulige slags smådyr, ikke mindst en del småfisk såsom hundestejler. Sortkliren er en udmærket svømmer, der har mere svømmehud mellem tæerne end mange andre vadefugle, hvilket den af og til udnytter under fourageringen.

Bestandsudvikling
I perioden 1970-1990 har ynglebestanden af sortklire været stabil i Europa, mens den finske bestand, der er Europas største, har været i tilbagegang siden. Arten vurderes nu generelt at være i tilbagegang.


Forekomsten af Sortklire i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Sommerdragt. © Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 48-52 cm
Længde: 29-32 cm
Vægt han: 135-170 g
Vægt hun: 160-205 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: ? dage
Ungetid: ? dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 66
Sidste måned: 161

Forrige artLink til denne sideNæste art