Rødben (Tringa totanus)

Beskrivelse
Rødbenet er en af de mest almindelige danske vadefugle. Fuglen er karakteristisk med de lange røde ben og det lige rød-sorte næb. Fjerdragten er mere uanselig gråbrun. I flugten kan de meget karakteristiske hvide vingebagkanter og den hvide kile på ryggen ses tydeligt. Kaldet og sangen er let genkendelig og høres i yngletiden konstant på de fleste strandenge.

Levested
Rødbenets udbredelse strækker sig fra Europa og Tunesien til Asiens Stillehavskyst. I Europa har arten fortrinsvis en østlig og nordlig udbredelse, men den forekommer også spredt i Vest- og Sydeuropa. I Danmark er arten vidt udbredt og almindelig på egnede lokaliteter langs kysten og desuden mere spredt inde i landet. Langt størstedelen af de danske rødben forekommer i Vadehavsområdet samt i Vejlerne. I Vadehavsområdet blev bestanden vurderet til ca. 4.400 par i 1996. Den tidligere store bestand på Tipperne er i løbet af de senere år reduceret kraftigt.


© John Larsen

I Danmark er rødbenet en almindelig trækgæst. Der er tale om 2 forskellige underarter: en nordlig (fra Island og Færøerne), som i stort omfang overvintrer i Danmark, samt en sydlig, der inkluderer de danske ynglefugle, som trækker til overvintring i Sydvesteuropa og Nordvestafrika. Over 100.000 fugle menes at passere Danmark. Som rastelokalitet er Vadehavet i særdeleshed af stor international betydning, idet op mod 10.000 fugle raster her om efteråret, og nogle tusinde nordlige rødben overvintrer tilmed i dette område.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

Føde
Rødbenet lever af forskellige insekter, orme, haletudser og småpadder, som den finder på lavvandede arealer og mudderflader.

Bestandsudvikling
Man regner med, at rødbenet har haft sin maksimale udbredelse i Danmark omkring forrige århundredskifte, men siden da er bestanden i mange områder gået kraftigt tilbage. Årsagerne er især afvanding, opdyrkning og inddæmning af artens levesteder. De store norske og russiske bestande er stabile, men den europæiske bestand som helhed er i moderat tilbagegang. I Holland og England har der været en markant tilbagegang fra slutningen af sidste århundrede.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Rødben i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 45-52 cm
Længde: 28 cm
Vægt han: 85-140 g
Vægt hun: 110-155 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24 dage
Ungetid: 25-35 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 9000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 275
Sidste måned: 325

Forrige artLink til denne sideNæste art