Svaleklire (Tringa ochropus)

Beskrivelse
Svalekliren er en mellemstor og relativt robust bygget vadefugl med mørk overside og hvid underside og overgump. Den forveksles nemt med tinksmeden, som dog har en lidt lysere fjerdragt og en anderledes stemme. I flugten, som er hurtig og svalelignende, kan den minde lidt om en bekkasin. Mest karakteristisk er svaleklirens helt sorte undervinger.

Levested
Arten er udbredt i Skandinavien og det nordøstlige Europa og videre østpå gennem Sibirien til Stillehavskysten. Danmark ligger i yderkanten af udbredelsesområdet, og arten blev først konstateret sikkert ynglende i 1956 i Jægerspris Nordskov. Sammen med skovsneppen er svalekliren den eneste vadefugl, som yngler i skoven. Nåle- og blandskov med åbne skovmoser og vandhuller foretrækkes. Reden placeres i træerne, gerne i forladte drosselreder.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I Danmark er den vigtigste ynglelokalitet Gribskov, men også Store Dyrehave ved Hillerød og Jægerspris Nordskov er vigtige lokaliteter. Arten er rødlistet som sårbar, da der er risiko for, at den vil blive akut truet i nær fremtid.
Det er hovedsagelig på trækket til og fra overvintringsområderne i tropisk Afrika og i mindre omfang i Vesteuropa, at man oplever arten i Danmark. Da finder man den oftest fouragerende på mere åbne lokaliteter, som f.eks. strandenge.

Føde
Svaleklirens føde består især af insekter, snegle og edderkopper, der tages i mudrede områder.


© Poul Reib

Bestandsudvikling
Efter indvandringen i 1950’erne etablerede arten hurtigt faste ynglebestande på Sjælland og Bornholm. I 1974-75 blev ynglebestanden opgjort til ca. 40 par. Der er mangel på fyldestgørende bestandsopgørelser, og det vides derfor ikke præcist, hvordan ynglebestanden har udviklet sig. I 2003 vurderedes bestanden at være på minimum 16-22 par. I 2008 blev der rapporteret 22-24 ynglepar alene i Gribskov, der er kerneområde for arten. Arten vil uden tvivl have gavn af flere vådområder i skovene. Svalekliren har siden 2001 indgået i DOF’s projekt for truede og sjældne ynglefugle, hvilket forhåbentlig vil forbedre vores viden om artens status i Danmark.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Svaleklire i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 41-46 cm
Længde: 23 cm
Vægt: 70-90 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 20-23 dage
Ungetid: 28 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 27-34
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 172
Sidste måned: 275

Forrige artLink til denne sideNæste art