Tinksmed (Tringa glareola)

Beskrivelse
Tinksmeden er en lille klire på størrelse med svalekliren. Som hos svalekliren er vinger og ryg spættede, men med lidt lysere grundfarve. I modsætning til svaleklirens sorte vingeundersider har tinksmeden lysere undervinger, men arterne adskilles bedst på deres kald, som de ofte benytter flittigt. Tinksmeden har fået sit navn efter sit advarselskald, som den udstøder fra et udsigtspunkt i mosen, når man passerer redeområdet. Det består af en række skarpe kiv - kiv – kiv, der minder om den lyd, der fremkommer, når smeden tinker, dvs. hamrer på letmetal.

Levested
Tinksmeden yngler i Skandinavien, Rusland og i Sibirien, hvor tajgaen udgør dens hovedudbredelsesområde. I Danmark, der udgør artens nuværende europæiske sydgrænse, er ynglebestanden efterhånden samlet på nogle spredte lokaliteter i det vestlige Jylland. Det drejer sig primært om hedemoser uden høj vegetation og småsøer og kær i hedeområder. Den største bestand findes i Hanstedreservatet i Thy.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I træktiden ses tinksmeden over hele landet i begrænset antal, hyppigst i Østdanmark, der ligger på ruten fra ynglestederne i det nordlige Skandinavien ned over Europa til overvintringspladserne i tropisk Vestafrika. Det er primært ungfugle, der raster i Danmark. De ses især enkeltvis eller i mindre flokke i moser og ved søer, hvor de gerne optræder ved mudrede bredder eller ved vandhuller. De voksne fugle overflyver landet og raster i stort tal i Camargue i Sydfrankrig, hvor de fælder og opbygger fedtreserver inden det fortsatte træk til Afrika.

Føde
Tinksmedens føde består af forskellige mindre hvirvelløse dyr såsom land- og ferskvandsinsekter, heraf fortrinsvis biller. Dyrene fanges på land eller på lavt vand, ligesom tinksmeden kan fange flyvende insekter under løb eller under en kort flyvetur.


© Ulrik Bruun.

Bestandsudvikling
Tinksmeden har været udsat for en markant tilbagegang i løbet af det 20. århundrede. I begyndelsen af århundredet ynglede arten i store dele af Jylland, men dræning af hedemoserne og tilplantning af hederne har bevirket, at antallet af egnede ynglepladser er blevet kraftigt reduceret. I de senere år er bestanden stabiliseret som resultat af naturpleje og naturgenopretning. Således har arten etableret sig på forskellige heder i Thy, der regelmæssigt ryddes for bjergfyr, og i visse hedemoser i Sønderjylland, efter at vandstanden er hævet.


Forekomsten af Tinksmed i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Poulsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 36-40 cm
Længde: 20 cm
Vægt: 50-90 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-23 dage
Ungetid: 30 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 94
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 25
Sidste måned: 213

Forrige artLink til denne sideNæste art