Mudderklire (Actitis hypoleucos)

Beskrivelse
Mudderkliren er en lille klire på størrelse med almindelig ryle. Den har relativt kortere ben end de øvrige klirer. Oversiden er brun og undersiden hvid. Der går en karakteristisk hvid kile op i det brune ved vingeroden. Arten vipper ofte med halen på vipstjertmaner, når den går rundt på land. Når den letter, flyver den lavt med rykvise vingeslag og stive, lavthængende vinger, mens den udstøder et gentaget, gennemtrængende hi-di-di. Mudderkliren er som noget specielt for vadefugle i stand til at svømme og dykke under vandet. Det hjælper den til at undgå jagende rovfugle.

Levested
Mudderkliren yngler talrigt i Nordskandinavien, Skotland, de baltiske lande og Rusland og desuden spredt i resten af Europa, endvidere i Asiens tempererede dele, østpå til Kamchatka og Japan. Arten yngler gerne ved kraftigt strømmende, stenfyldte vandløb med lave bredder samt ved stenede søbredder og kyster. I Danmark er der gjort bemærkelsesværdigt få ynglefund, ofte med mange års mellemrum.


© Ulrik Bruun

Mudderkliren ses derimod regelmæssigt på trækket fra Nordskandinavien til overvintringsområderne i tropisk Vestafrika eller i mindre tal i det sydvestlige Europa. Her raster eller oversomrer den ved sø- og åbredder og langs kysterne. På grund af dens nervøse adfærd og det forhold, at den optræder enkeltvis eller parvis eller i mindre flokke hele sommeren, kan man forledes til at tro, at den yngler.

Føde
Mudderkliren lever af hvirvelløse dyr, hovedsageligt voksne insekter, som den fanger mellem sten på jorden, i lav vegetation eller i tang på strandbredden. Den kan også tage lavtflyvende insekter, mens den bevæger sig horisontalt. I vinterkvarteret kan den fouragere på ryggen af flodheste og krokodiller.

Bestandsudvikling
Det ældste sikre danske ynglefund er fra Vendsyssel i 1872. I det 20. århundrede er der rapporteret om to ynglefund på opfyldt terræn i Københavns havn i 1920’erne. Resten af fundene er gjort i Jylland, bl.a. i en grusgrav i Nordjylland, hvor den i 70’erne og igen i 1995 med sikkerhed har ynglet. Fundene er så få og spredte i tid, at man ikke kan tale om nogen fast tendens i bestandsudviklingen.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Mudderklire i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Benny Gensbøl

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 32-35 cm
Længde: 20 cm
Vægt: 40-60 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-4
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 18-21 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 1
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: RE
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 97
Sidste måned: 318

Forrige artLink til denne sideNæste art