Stenvender (Arenaria interpres)

Beskrivelse
Stenvenderen er en kortnæbbet, robust bygget vadefugl med orange ben og en sort, hvid og rødbrun fjerdragt. Den brogede fjerdragt danner et karakteristisk mønster i flugten. Hunnens farver er mere afdæmpede end hannens, ligesom vinterdragten også er mindre kontrastrig. Det er en temperamentsfuld fugl, som bemærkes, når den ivrigt skælder fredsforstyrrere ud.

Levested
Stenvenderen yngler i arktiske egne rundt om hele Nordpolen, fortrinsvis i vegetationsfattig tundra. I Europa findes der ynglebestande i Norge, Finland, Sverige, Rusland, Estland og i Danmark, som huser de sydligste ynglepar. Der er en stor bestand på Grønland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I Skandinavien placeres reden gerne på små, stenede øer og helst i forbindelse med havternekolonier, som yder beskyttelse mod især sølvmågen, der er en betydelig ægrøver. Den samlede europæiske bestand er vurderet til 15.000-25.000 par, heraf knap 50 danske par i 2007. Den eneste faste danske ynglelokalitet i det seneste tiår er Rønnerne ved Læsø. I 2001 blev der registreret 3-5 par på Saltholm, men siden er der ikke gjort ynglefund her. Der ses dog en hel del skandinaviske trækfugle, specielt langs den jyske vestkyst, på vej til og fra overvintringsområderne i Marokko og Vestafrika. Der optræder også stenvendere fra den grønlandske bestand herhjemme på vej til overvintring langs de vesteuropæiske kyster. Der er et mindre antal stenvendere, der overvintrer herhjemme. Uden for yngletiden er stenvenderen en af de mest udbredte vadefugle, der kan ses langs kysterne over det meste af verden.


© John Larsen

Føde
Som navnet siger, finder stenvenderen sin føde ved at vende sten, muslinger og andre halvstore genstande på stranden. Den stikker sit korte næb ind under kanten på stenen og skubber den til side med et kast med hovedet. Under stenene finder den forskellige smådyr såsom tanglopper og forskellige insekter. Føden kan også findes i opskyllet tang. I yngletiden suppleres føden gerne med terneæg og ådsler.

Bestandsudvikling
I starten af 1900-tallet antages der at have været ca. 100 danske ynglepar fordelt på 14 lokaliteter, men siden er det gået tilbage for arten. I 1967 talte bestanden kun 10-12 ynglepar, hvilket kan skyldes en tilbagegang i de mange ternekolonier i den mellemliggende periode. Siden er der sket en fremgang i kerneområdet på Rønnerne ved Læsø, således at der i 1974 var 23 par og i 1990 ca. 40. På trods af den fortsatte fremgang der er arten stadig sjælden og registreret på den danske rødliste som sårbar. Den europæiske bestand antages under et at være stabil.


© John Larsen


Forekomsten af Stenvender i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 44-49 cm
Længde: 23 cm
Vægt: 80-110 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-24 dage
Ungetid: 19-21 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2009: 36
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: EN
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 95
Sidste måned: 145

Forrige artLink til denne sideNæste art