Mellemkjove (Stercorarius pomarinus)

Beskrivelse
Mellemkjoven er mindre end storkjoven, men større og kraftigere end almindelig kjove. Som tilfældet er med de andre kjover, kan den ligne en ung måge, men den er mørkere. I flugten optræder den næsten lige så stor som en sølvmåge, mens den stående kun er lidt større end en stormmåge. Ligesom hos almindelig kjove optræder både den unge og voksne mellemkjove i en lys og en mørk fase. Langt de fleste er lyse, i overensstemmelse med at de fleste mellemkjover yngler på tundraen, hvor den lyse bug på den svævende fugl er mindre synlig for byttedyrene. Den voksne mellemkjove har i sommerdragten forlængede halefjer, der er snoede i spidsen, så halen fremtræder kølleformet.

Levested
Mellemkjoven lever på den arktiske tundra fra det vestlige Rusland til det østlige Sibirien samt i Alaska og Canada. I modsætning til de øvrige kjover har den ikke faste ynglepladser og danner ikke faste par. Den strejfer om foråret rundt i ret store flokke for at finde egnede levesteder med mange lemminger. Hvis det ikke lykkes, yngler fuglene normalt ikke det pågældende år, men strejfer omkring i det arktiske hav sommeren igennem. I sådanne år indleder de russiske mellemkjover trækket til overvintringspladserne i Atlanterhavet ud for Vest- og Sydafrika allerede fra sidst i juli.


© Knud Pedersen

Herhjemme ses mellemkjoven på efterårstrækket, mens forårstrækket normalt finder sted ude i Atlanterhavet. Almindelig kjove er dog langt mere talrig. I de år, hvor mellemkjoverne ikke har ynglet, ses de voksne fugle i august og september, mens de først optræder fra september til november i yngleår. Arten kan både iagttages langs den jyske vestkyst og ved kysterne i de indre danske farvande, idet en del af trækket går over Nordatlanten og en anden del gennem Østersøen. Efter gode yngleår optræder der også regelmæssigt unge kjover herhjemme om vinteren. Det forekommer hyppigere end hos almindelig og lille kjove, der begge normalt overvintrer længere sydpå end mellemkjoven.


Mellemkjove med køller på træk. © John Larsen

Føde
Mellemkjoven lever i yngleperioden næsten udelukkende af lemminger, mens den resten af året tager sin føde på havet. Her frarøver den gerne andre havfugle deres bytte. I lighed med storkjoven angriber den fuglene korporligt ved at bide sig fast i offerets vinge eller hale. Den kan også dræbe mindre måger eller tage fiskeriaffald fra fiskerbåde.


© Knud Pedersen

Bestandsudvikling
Bestanden af mellemkjove vurderes som stabil.


Forekomsten af Mellemkjove i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2011-2020. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Knud Pedersen

Fakta
Vingefang: 113-125 cm
Længde: 51 cm
Vægt: 550-900 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 2(3) æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-27 dage
Ungetid: 31-32 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 5
Sidste måned: 79

Forrige artLink til denne sideNæste art