Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus)

Beskrivelse
Kjoverne udgør en familie af fugle, der ligner måger og terner og i høj grad lever af deres føde, som kjoverne franarrer dem i luften, som de elegante flyvere de er. Denne parasitadfærd fremgår af det videnskabelige artsnavn på almindelig kjove, der er den af vore fire kjover, der optræder hyppigst herhjemme. Den almindelige kjove er større end hættemågen og mindre end stormmågen. Dens midterste halefjer er forlængede og rager ud bag halen i en iøjnefaldende spids. Den optræder i to farvevarianter, en mørk og en lys. Begge former er mørkebrune på ryggen og oversiden af vingerne med hvide felter i hånden. Den mørke variant er helt mørk, mens den lyse har hvidlig underside og nakke. Ungfuglene kan variere i farven fra sortbrun over orangebrun til rustrød. De forskellige arter af kjover kan være vanskelige at kende fra hinanden, særligt i ungfugledragterne.

Levested
Den almindelige kjove yngler på den arktiske tundra og langs kysterne hele vejen rundt om Ishavet. I Europa yngler den på Island og Færøerne, i Skotland samt langs Norges, Sveriges og Finlands kyster; i Sverige både langs øst- og vestkysten så langt sydpå som på niveau med Nordjylland. De tætteste bestande optræder i nærheden af kolonier af havterner og lunder, hvor fødegrundlaget er størst. Her kan kjoverne yngle i løse kolonier, hvor de kan samarbejde om at forsvare rederne.


Almindelig kjove efter en splitterne. © John Larsen.

Den almindelige kjove lever ligesom de øvrige kjover på havet uden for yngletiden. De europæiske fugle følger de trækkende fjord- og splitterner og overvintrer ud for Vestafrikas kyster, hvor de kolde havstrømme mellem Sydvestafrika og Argentina er meget næringsrige. I Danmark optræder almindelig kjove hyppigst på efterårstrækket. Det drejer sig formentlig især om norske ynglefugle. De fleste iagttagelser gøres langs den jyske vestkyst, specielt ved Skagen og Blåvands Huk, i forbindelse med kraftig vestenvind. Her kan der ses op mod et par tusinde individer på en sæson. I 2000 blev der på en eftermiddag sidst i august talt 465 fugle. Under kraftig blæst optræder de somme tider også i Kattegat, hvor de bl.a. kan iagttages langs Nordsjællands kyst. Fugle, der trækker gennem Østersøen, kan ses i det sydøstlige Danmark, bl.a. i Køge Bugt og ved Præstø Fed. Forårstrækket er hurtigt, og for de sibiriske fugles vedkommende går det ofte over kontinentet.


En ungfugl på træk. © John Larsen.

Føde
Hovedparten af den almindelige kjoves føde består af fisk, som den hovedsagelig røver fra terner og måger. Den styrtdykker for at få offeret til at slippe byttet, mens den – i modsætning til storkjoven – ikke angriber fuglen direkte. De jager ofte parvis. Ved de nordatlantiske fuglefjelde kan den også bagfra komme ind på lunderne, der vender hjem med føde til ungerne, og tømme deres næb for tobiser. I ynglesæsonen tager indlandsfuglene fugleæg og –unger, mindre pattedyr samt insekter og bær, mens den i vinterkvarteret også kan tage fiskeriaffald. Der optræder flest lyse fugle på indlandslokaliteterne. Det kan hænge sammen med, at den lyse underside er mindre synlig mod himlen for byttedyrene.


Lys fase almindelig kjove på ynglepladsen. © John Larsen.

Bestandsudvikling
Den almindelige kjove har ynglet på Læsø i løbet af det 19. århundrede, men har ikke siden optrådt som ynglefugl i Danmark. Den norske og skotske bestand har været i tilbagegang i løbet af 1990’erne, men der ikke belæg for at tale om en generel tilbagegang for arten.


Almindelige kjover jager med succes i tusmørket. © John Larsen.


Forekomsten af Almindelig Kjove i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Lys fase. © John Larsen


Mørk fase. © John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 97-115 cm
Længde: 46 cm
Vægt: 380-600 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-28 dage
Ungetid: 25-30 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 49
Sidste måned: 197

Forrige artLink til denne sideNæste art