Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus)

Beskrivelse
Sorthovedet måge ligner hættemågen, men er lidt større og har kraftigere næb og ben. Den har ligesom denne mørkt hoved i sommerdragten. Hos sorthovedet måge er det, som navnet siger, helt sort, mens hættemågens hætte er mørkt chokoladebrun. Om vinteren har den en aflang sort plet bag øjet svarende til hættemågens mørke prik. Sorthovedet måge kan desuden kendes på sine lysere vingeoversider, som hos de voksne fugle har helt hvid spids.

Levested
Sorthovedet måge er udbredt i Europa. Langt den største bestand findes i Ukraine langs Sortehavets kyster. Der findes mindre, spredte bestande i de fleste europæiske lande nordpå til Danmark. Arten yngler, hvor den er talrig, i store kolonier langs flade kyster og på øer. I Danmark er der nu en mindre, fast ynglebestand. Herhjemme yngler den udelukkende i kolonier af hætte- eller stormmåger, hvad der yder den beskyttelse mod rovdyr. I 2006 var der 19 ynglepar herhjemme. De fleste par forekom i Fynsområdet og på Sjælland, f.eks. ved Holmesø ved Brøndby Strand, men også i det sydvestlige Jylland var der flere par, i Ho Bugt og ved Sneum Engsø syd for Esbjerg.


Sorthovedet måge har i nogle år overvintret i København, her en gammel fugl i Enghaveparken. © Jakob Dall.

I forbindelse med trækket til overvintringsområderne omkring Middelhavet observeres der regelmæssigt sorthovedet måge i Danmark. Den ses især langs den jyske vestkyst, og gode observationssteder er havnene i Skagen og Hanstholm.

Føde
På menuen står især fisk og bløddyr, f.eks. muslinger, men i yngletiden spiser den mest insekter, både vand- og landinsekter.

Bestandsudvikling
Den europæiske bestand er siden midten af 1900-tallet gået frem fra ca. 30.000 par til 400.000 par og har bredt sig til mange nye områder. Den første observation af arten i Danmark blev gjort i 1931, og siden 1970 har der været årlige observationer. Antallet varierer fra år til år, men var i 1996 højt med 55-65 forskellige observationer. I 1970 blev det første ynglefund gjort herhjemme. Siden 1998 har den været regelmæssigt ynglende. Indvandringen sker både fra sydøst over Østersøen til Øerne og sydfra via Den Engelske Kanal til Jylland.


Forekomsten af Sorthovedet Måge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Svend Petterson

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 98-105 cm
Længde: 39 cm
Vægt: 200-350 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-25 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 18-26
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 27
Sidste måned: 184

Forrige artLink til denne sideNæste art