Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus)

Beskrivelse
Dværgmågen er verdens mindste måge. I sommerdragt minder den om hættemågen, men hætten går helt ned til nakken, og dværgmågen er desuden klart mindre end hættemågen og har en meget lettere flugt end denne. Da arten oftest ses på træk, er et af de bedste kendetegn vingernes ensfarvede gråsorte underside. Stemmen er et karakteristisk terneagtigt kiee-kjek-kjek.

Levested
Dværgmågen forekommer primært i Europa og Asien, men arten kan undertiden pludseligt optræde ynglende langt fra de sædvanlige ynglelokaliteter. Den yngler i begrænset omfang i Nordamerika. I Europa yngler dværgmågen for langt størstedelens vedkommende i nordøst: Rusland, Hviderusland og Finland, og den findes desuden spredt i de baltiske lande. Den vestligste forekomst er en ganske lille, isoleret bestand i Holland.


Dværgmåge i overgangsdragt. © Morten Strange

I Danmark er arten en meget sjælden ynglefugl. Den yngler i lavvandede søer og brakvandslaguner, hvor der er rørsump, samt på sumpede strandenge med tuer. Arten yngler gerne i forbindelse med kolonier af hættemåge og sortterne. Herhjemme er dværgmågen en ret almindelig trækgæst, idet bestandene fra landene omkring Østersøen trækker gennem de sydlige danske farvande for at overvintre langs Vesteuropas og Nordafrikas kyster. Op til 750 fugle er set på en dag ved Gedser. En mindre del af dværgmågerne overvintrer i de danske havområder, navnlig i Nordsøen.

Føde
Dværgmågen lever af insekter, småfisk, orme og krebsdyr. Især myg og dansemyg synes at være en vigtig fødekilde. Dværmågen snapper disse insekter fra overfladen ligesom en sortterne.


Gammel fugl i sommerdragt. © Jan T. Petersen

Bestandsudvikling
Siden starten af 1900-tallet har dværgmågen ynglet uregelmæssigt i Danmark. Vejlerne har været den klart bedste lokalitet med årlig yngleforekomst i perioden 1928-1980. I 1951 ynglede op til 30 par her. I perioden fra 1980 til i dag har der generelt kun ynglet ganske få par i Danmark, og i en kortere periode har arten formodentlig slet ikke ynglet i Danmark. I 2004 og 2005 ynglede der et par i Vejlerne. Den europæiske bestand er ellers ekspanderet nordpå i denne periode og tæller nu bl.a. 2800 par i Sverige. Den finske bestand er vokset med hele 50 % i perioden.


Forekomsten af Dværgmåge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Gammel fugl. © Jan T. Petersen


Ungfugl. © Ole Banke

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 70-77 cm
Længde: 28 cm
Vægt: 90-150 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-25 dage
Ungetid: 21-24 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 1
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: DD
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 76
Sidste måned: 148

Forrige artLink til denne sideNæste art