Sabinemåge (Xema sabini)

Beskrivelse
Sabinemågen er en af de mindste måger; lidt mindre end hættemågen, men dog større end dværgmågen. Det bedste kendetegn i forhold til de to arter er den den tredelte vingetegning, der er meget iøjnefaldende i flugten både hos ungfuglene og de voksne fugle. Alle sabinemåger har et stort, trekantet hvidt felt langs vingernes bagside og en sort trekant på vingespidserne, mens ungfuglene har en stor, brun trekant hen over ryggen og vingernes forside, hvor de voksne fugle er grå. Halen er let kløftet. Sabinemågen er langdistancetrækker som ternerne, og det er især ungfugle, der optræder herhjemme om efteråret under det sydgående træk. Sabinemågen er opkaldt efter den engelske astronom Edward Sabine, der opdagede den dengang ukendte måge i en havternekoloni ved Thule under Ross’ polarekspedition i 1818 i forsøget på at finde Nordvestpassagen.

Levested
Sabinemågen yngler på småøer og holme langs Ishavets kyster og på den arktiske tundra hele vejen rundt om nordpolen fra Nordøstgrønland over det nordøstlige Sibirien til Alaska og det nordlige Canada. Den grønlandske bestand er meget begrænset. Sabinemågen yngler ofte i mindre kolonier, gerne i selskab med havterner.


Gammel sabinemåge. © Carsten Egevang/ARC-PIC.COM

Vinterkvarteret for de grønlandske og canadiske sabinemåger er upwellingsområderne ud for det sydvestlige Afrika, hvor det næringsrige bundvand bliver presset op til overfladen ved mødet med kontinentalsoklen. På det sydgående træk optræder hvert år et mindre antal sabinemåger herhjemme. De fleste observationer gøres i september og oktober langs den jyske vestkyst i forbindelse med kraftige vestenstorme, men den ses også i de indre farvande, f.eks. langs Nordsjællands kyst. Fuglene i Kattegat ses gerne senere på året end de vestjyske fugle, nemlig i oktober-november. Fuglene, der ses i Vestjylland, er formentlig canadiske fugle, der er blevet slået ud af kurs af vestenvinden, mens fuglene, der ses i de indre farvande, kan være fugle, der trækker fra Ishavet ned gennem Østersøen til Atlanterhavet.


Ungfugl. © Gerner Majlandt

Føde
Sabinemågen lever af småfisk samt krebsdyr og bløddyr under trækket og i vinterkvarteret. I ynglesæsonen søger den også føde på land, hvor den bl.a. tager insekter.


Ungfugl. © Knud Pedersen

Bestandsudvikling
Den meget begrænsede europæiske bestand er tiltaget i slutningen af det 20. århundrede. Den store asiatiske og amerikanske bestand anses for at være stabil. Årlige udsving i antallet af observationer herhjemme skyldes særlige vind- og vejrforhold. F.eks. optrådte den mere talrigt end normalt i 1987 og 1997, hvor mange fugle slog sig ned og fiskede i småflokke ved Vestkysten.


Forekomsten af Sabinemåge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Ungfugl. © Knud Pedersen


Gammel fugl. © Carsten Egevang/ARC-PIC.COM

Fakta
Vingefang: 83-92 cm
Længde: 33 cm
Vægt: 150-210 g
Kuldstørrelse: 2(3) æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-25 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 16
Sidste måned: 100

Forrige artLink til denne sideNæste art