Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus)

Beskrivelse
Den smukke hættemåge er på trods af kraftig tilbagegang stadig et almindeligt syn i den danske natur. I sommerdragten er fuglen meget typisk med sin mørkebrune hætte, men er også ret let at kende resten af året på sine vingers hvide forkant. Hætten er i vinterdragten erstattet af en mørk øreplet.

Levested
Hættemågen forekommer i et bredt bælte op til den subarktiske zone fra Vest- og Nordeuropa gennem Asien til Stillehavskysten. I Europa yngler den primært i den nordligste halvdel af kontinentet, men forekommer dog spredt i både Vest- og Centraleuropa og sporadisk i Sydeuropa. I Danmark yngler hættemågen i langt størstedelen af landet, men den er afhængig af forekomsten af små øer og holme i søer, fjorde eller ved kysten. Her etablerer den kolonier på op til 25.000 par.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

De danske hættemåger trækker til Vesteuropa (og enkelte helt ned til Nordafrika) for at fælde og overvintre allerede i juli, men til gengæld ankommer mange tusinde trækgæster fra Østersøområdet. Disse fugle bliver i Danmark til oktober/november, hvor de har afsluttet fældningen, men mange overvintrer også i Danmark. I løbet af de senere år er det også blevet mere almindeligt, at de danske ynglefugle bliver i landet hele året.


© John Larsen

Føde
Hættemågens føde er meget varieret og omfatter bl.a. insekter, snegle, orme, fisk, ådsler samt affald. Til tider ses hættemågen også jage insekter højt til vejrs, over moser og søer.


Hættemåger i vinterdragt. © Carl Erik Mabeck

Bestandsudvikling
I starten af 1960'erne vurderes den danske bestand at have været på ca. 400.000 par, men efterfølgende er bestanden desværre faldet kraftigt. En lignende udvikling har fundet sted i en række nordeuropæiske lande, og både den danske og svenske bestand er mere end halveret inden for de seneste årtier. Udviklingen er ikke mindst uheldig, fordi hættemågekolonier yder vigtig beskyttelse mod rovdyr for en række andre vandfugle. Dette er bl.a. vist at være tilfældet for den sorthalsede lappedykker, som er en sjælden dansk ynglefugl.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Hættemåge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun


© Jan Skriver

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 94-105 cm
Længde: 36 cm
Vægt: 225-350 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-36 dage
Ungetid: 35 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 80000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: EN
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 108
Sidste måned: 426

Forrige artLink til denne sideNæste art