Stormmåge (Larus canus)

Beskrivelse
Stormmågen er en af Danmarks mest almindelige måger. Den minder om en lille sølvmåge, men den har et anderledes mildt ansigtsudtryk. Det skyldes især den mere runde hovedform og det kortere og mere spinkle næb. Et andet adskillende træk er de relativt store sorte øjne. Benene er gulgrønne, mattere i vinterdragten.

Levested
Stormmågen forekommer almindeligt i de nordlige dele af Europa og Asien. Syd for Tyskland og Holland yngler stormmågen kun meget spredt og sporadisk i Europa - og ikke sydligere end Schweiz, hvor der kun yngler ganske få par. Tidligere optrådte den altid ved kysterne i Skandinavien, men nu forekommer den f.eks. også ved fjeldsøer. I Danmark findes stormmågen over det meste af landet, især langs kyster og fjorde. Her yngler den på små øer og holme. Endvidere yngler stormmågen også enkelte steder i indlandet. Her er det mest i åbne hedemoser, man finder den.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

Efter yngletiden samles stormmåger på steder med rigelige fødemængder. Her fuldføres så fældningen i løbet af efteråret. De danske fugle får i denne tid selskab af mange tusinde stormmåger fra især Østersøregionen. I Vadehavet er der registreret flokke på helt op til 100.000 fugle. De fleste danske stormmåger trækker efter endt fældning til overvintringsområderne i Storbritannien, Biscayen, Den Iberiske Halvø samt Kanalegnene. De fugle, der overvintrer i Danmark, er således overvejende svenske fugle og fugle fra Østersøområdet, som ankommer til Danmark i oktober og november.

Føde
Stormmågen er som de fleste andre måger ganske alsidig i sit fødevalg. Den lever bl.a. af insekter og orme, som den finder på pløjemarker, samt af fisk og ådsler. Desuden fouragerer den gerne på lossepladser.


Ungfugl jagter en gammel stormmåge. © Klaus Malling Olsen

Bestandsudvikling
Efter at være tiltaget igennem første halvdel af 1900-tallet til en bestandsstørrelse på omkring 100.000 par i 1940'erne faldt bestanden sidenhen til et markant lavpunkt i 1980'erne, hvor der i 1988 kun var omkring 29.000 par var tilbage. Efterfølgende har bestanden stabiliseret sig på et lidt højere niveau. Stormmågen er også gået tilbage i flere af vores nabolande. Årsagerne kan bl.a. være ændret landbrugspraksis, mindre mængder tilgængeligt affald, flere vildtlevende mink samt menneskelige forstyrrelser i kolonierne. Flere steder er stormmågen også fordrevet fra store kolonier af sølvmågen.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Stormmåge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Henrik H. Larsen


© Jesper T. Madsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 106-125 cm
Længde: 41 cm
Vægt: 300-500 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-28 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 33000
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 63
Sidste måned: 341

Forrige artLink til denne sideNæste art