Middelhavssølvmåge (Larus michahellis)

Beskrivelse
Middelhavssølvmågen er svær at skelne fra sølvmågen, og den blev også tidligere ligesom kaspisk måge regnet for en underart af sølvmågen. Den voksne middelhavssølvmåge har altid gule ben. Den er derfor sammen med kaspisk måge blevet kaldt for gulbenet måge, svarende til dens engelske navn. Navnet er dog uheldigt, fordi voksne sølvmåger, der normalt har lyserøde ben, i Østersøregionen også kan have gule ben. Oversiden er generelt lidt mørkere end sølvmågens og den har mere sort på vingespidserne. Ungfuglene, som optræder hyppigst herhjemme, har en mere kontrastrig overgang mellem den lyse halerod og halespidsens mørke tværbånd end de unge sølvmåger. Både middelhavssølvmågen og kaspisk måge er først observeret i Danmark i de sidste årtier, men måske er de blevet overset herhjemme tidligere pga. den store lighed med sølvmågen.

Levested
Middelhavssølvmågen har en sydligere udbredelse end sølvmågen. Den lever, som navnet siger, i Middelhavsområdet: i Sydeuropa, på klippeskær i Middelhavet og i Nordvestafrika. Fra Middelhavsområdet har den bredt sig til Vesteuropa. Mod øst grænser den op til kaspisk måge og de overlapper hinanden ved Sortehavet. Middelhavssølvmågen yngler på klipper, hvorimod kaspisk måge yngler på sandrevler. De to arter blander sig ikke pga. deres forskellige levevis, men derimod optræder begge arter sammen med sølvmågen, som de også blander sig med i Polen, Tyskland og Hviderusland, hvor de tre arters udbredelsesområde ligeledes overlapper hinanden.


© Klaus Malling Olsen

Efter ynglesæsonen trækker nogle af middelhavssølvmågerne nordpå. En del har overvintret i Sydengland og langs Nordsøens sydlige kyster i de senere år. Herhjemme optræder middelhavssølvmågen hele året, sjældnest om sommeren og med flest fund om efteråret. Der ses lidt flere unge end voksne fugle. Arten iagttages over hele landet, men i størst antal i det østlige Danmark og Sydvestjylland.

Føde
Ligesom sølvmågen er middelhavssølvmågen altædende. Den lever både af fisk og mange slags hvirvelløse dyr, men også af affald, ligesom den tager fugleæg og -unger.

Bestandsudvikling
Bestandsudviklingen er ikke særligt velbeskrevet, bl.a. fordi middelhavssølvmåge, kaspisk måge og sølvmåge tidligere blev regnet som en art, men middelhavssølvmågen er tiltaget i kerneområdet igennem de seneste hundrede år, ligesom den har spredt sig til Vesteuropa. Den er globalt mindre talrig end sølvmågen.


Forekomsten af Middelhavssølvmåge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Albert Steen-Hansen

Fakta
Vingefang: 120-140 cm
Længde: 52-58 cm
Vægt: 1.200 g
Ynglealder: 3-5 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 98
Sidste måned: 108

Forrige artLink til denne sideNæste art