Gråmåge (Larus hyperboreus)

Beskrivelse
Gråmågen er på størrelse med svartbagen, men er meget lys. Det er en arktisk måge, der træffes herhjemme fåtalligt om vinteren. Det drejer sig specielt om ungfugle. Gråmågen har, modsat sølvmågen, hvide vingespidser helt uden sort. Den ligner meget hvidvinget måge, en anden sjælden arktisk vintergæst, men kan i sin første vinterdragt kendes fra denne på den skarpe afgrænsning mellem det lange, lyserøde næb og den helt sorte spids. Den unge gråmåge er lys okkerbrun med et næsten rødligt skær og en fin mønstring.

Levested
Gråmågen lever i arktiske egne rundt om polen: langs Grønlands og Islands kyster, på Svalbard, langs Ruslands og Sibiriens Ishavskyst og Alaskas og Canadas nordlige kyster. Den lever nordligere end sølvmågen, men på Island, hvortil sølvmågen er indvandret for nylig, er bestandene blandet op med hinanden. Den yngler i mindre kolonier, på klippeafsatser eller mellem sten.


Gammel fugl. © John Larsen

Den nordeuropæiske bestand overvintrer i Nordatlanten, hvor den optræder regelmæssigt sydpå til De Britiske Øer og Kanalegnene. Den optræder hvert år herhjemme, men i meget begrænset antal. De fleste gråmåger ses i nordjyske fiskerihavne som Hanstholm, Hirtshals og Skagen Havn, hvor de tager fiskeaffald. Især om foråret ses der også enkelte unge gråmåger i Østdanmark, bl.a. ved Christiansø og i Gilleleje Havn. Hvert år oversomrer nogle få gråmåger i Jylland.


3. vinterdragt. © Gerner Majlandt

Føde
Gråmågen er ligesom sølvmågen altædende. Den tager fisk og fiskeaffald, krebsdyr og muslinger, andre fugles æg og unger, og på ynglepladserne tager den også ilanddrevne ådsler af havpattedyr.

Bestandsudvikling
Bestanden af gråmåge i den europæiske del af yngleområdet skønnes at være stabil. Derimod aftog mængden af overvintrende gråmåger i danske havne i løbet af 1990’erne, i takt med at det blev almindeligt blandt fiskerne at rense fangsten til havs.


Forekomsten af Gråmåge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Ungfugl. © John Larsen


© Per Poulsen

Fakta
Vingefang: 142-162 cm
Længde: 70 cm
Vægt: 1.000-2.200 g
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 45-50 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 151
Sidste måned: 224

Forrige artLink til denne sideNæste art