Svartbag (Larus marinus)

Beskrivelse
Svartbagen er vores største ynglende mågeart, og takket være dens meget mørke gråsorte overside og kødfarvede ben er den gamle svartbag ret let genkendelig. Den minder dog en del om sildemågen, men denne er noget mindre, har gule ben og et slankere næb. Betegnelsen "havmåge" benyttes ofte om svartbagen svarende til betydningen af artens latinske navn.

Levested
Svartbagen forekommer langs det nordlige Atlanterhavs kyster fra Spitsbergen i nord til de sydligste dele af New Englands kyster. Arten yngler desuden i Østersøen. Omkring 75 % af bestanden yngler i Europa, hvor den findes sydpå til de sydligste kanalegne. I Danmark yngler svartbagen på egnede lokaliteter over det meste af landet, men er mest talrig i de nordlige og østlige egne. Næsten 50% af bestanden findes i tre kolonier: Saltholm, Hirsholmene og Nordre Rønner på Læsø. Resten af bestanden består hovedsagelig af enkeltpar.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

De danske svartbage er standfugle. I efteråret gæstes vi af nordskandinaviske fugle. Flokke på flere hundrede kan ses ved Blåvands Huk og i Køge Bugt. Nogle overvintrer i danske farvande, mens de norske svartbage trækker videre sydvestpå til Storbritannien og Sydvesteuropa. Om vinteren optræder svartbagene ofte sammen med sølvmåger i fiskerihavne, men de kan også optræde inde i landet i søer.

Føde
Svartbagen lever af fisk, fugleæg, fugleunger, ådsler og affald. Selv blishøns og mindre måger kan den tage.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Svartbagen er indvandret ret sent til landet. Det første anerkendte ynglefund er fra Læsø i 1930. Som følge af bl.a. større mængder affald og oprettelsen af ø-reservater er bestanden gået støt frem siden. Siden 2011 har ynglebestanden været i tilbagegang, mens vinterbestanden er gået tilbage siden midten af 00'erne.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Svartbag i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 150-170 cm
Længde: 70 cm
Vægt: 1.150-2.150 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 49-56 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1800
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 81
Sidste måned: 394

Forrige artLink til denne sideNæste art