Havterne (Sterna paradisaea)

Beskrivelse
Havternen er den almindeligste af de danske terner. Den ligner fjordternen, men er slankere og har længere hale og kortere ben end denne. Den voksne havterne har mørkerødt næb, hvor fjordternens er orangerødt med sort næbspids. Det er den fugl, der på trækket tilbagelægger de største afstande. Således trækker den nordgrønlandske ynglebestand helt til overvintringsområdet ved Antarktis. Da havternen er så god en flyver, ses den ofte jage langt fra reden.

Levested
Havternen yngler i kolonier langs kysterne hele vejen rundt om Nordpolen, så langt nordpå som der forekommer åbent vand om sommeren. I Europa forekommer der bestande så langt sydpå som til den nordtyske Østersøkyst og den hollandske Vadehavskyst. I Danmark, der ligger tæt på artens sydgrænse, yngler den i kolonier, der svinger i størrelse fra nogle få par til knap 400 par. Alle kolonier herhjemme ligger ved kysten eller i fjorde. Rederne er simple og består f.eks. ofte blot af en fordybning i sandet på stranden. Det hænger sammen med, at havternen med sine korte ben er ret ubehjælpsom på jorden. De største kolonier ligger på Rømø, Læsø, Musholm i Storebælt og på Saltholm. Desuden er der flere store kolonier langs den jyske Vestkyst og i det sydfynske øhav.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Allerede i juli-august påbegyndes trækket sydpå langs Vesteuropas og Vestafrikas kyster til Sydafrika, hvorfra de fleste fugle trækker videre sydpå til tæt på pakisbæltet rundt om Antarktis, hvor der er rigt på plankton.

Føde
Havternen lever hovedsageligt af småfisk og krebsdyr, som den fanger langs kysterne. Den styrtdykker lodret efter at have svirret over fangststedet i flere sekunder. Den tager også insekter, som den kan jage i luften.


© Bo Tureby

Bestandsudvikling
Fra omkring 1970, hvor de første sikre data foreligger, er bestanden af havterne gået svagt frem. Det kan hænge sammen med oprettelsen af ø-reservater. Der er dog sket store ændringer i koloniernes placering og størrelse. F.eks. er den samlede bestand på Læsø, der er spredt på flere kolonier, tredoblet i perioden, mens andre kolonier er forladt, måske pga. sølvmågens fremgang.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Havterne i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 80-95 cm
Længde: 35 cm
Vægt: 80-120 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 1-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 21-26 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2006: 4500
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 157
Sidste måned: 335

Forrige artLink til denne sideNæste art