Sortterne (Chlidonias niger)

Beskrivelse
Sortternen er en lille, mørk terne, som har en let og elegant flugt. Den har sort hoved og underside og grå vinger og hale i sommerdragt. I vinterdragten er den grå og hvid med sort hætte.

Levested
Sortternens udbredelse går i et bælte fra Europa til det centrale Asien og omfatter desuden et bredt bælte i Nordamerika. Udbredelsen i Europa er udpræget østlig, men arten yngler også pletvist i det vestlige Europa. I Danmark forekommer sortternen kun på en håndfuld lokaliteter. Vejlerne er den vigtigste lokalitet med langt størstedelen af bestanden; Tøndermarsken er også et vigtigt område. Uden for Jylland er der kun én ynglelokalitet for arten, på Østsjælland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Sortternen stiller store krav til sit levested, idet der skal være rigelige mængder af større vandinsekter, hvilket forudsætter rent, klart vand med en sund undervandsvegetation. Derudover skal der være gode muligheder for redebygning. Der skal helst være en vis vegetation på vandoverfladen, således at reden kan placeres så den er beskyttet mod landlevende rovdyr. Udover at ruge i lavvandede søer med flydebladsvegetation forekommer arten også på våde enge med tuer samt i mere eller mindre tilgroede moser med tilstødende, afgræssede enge.
Sortternen er trækfugl, og den overvintrer primært langs Vestafrikas kyster. Den er en fåtallig trækgæst, som især ses om efteråret, når vi får besøg af sortterner fra de nord- og østeuropæiske bestande. I træktiden bliver sortternen udpræget flokfugl og samles i store flokke på egnede lokaliteter. Ved Ijsselmeer i det hollandske Vadehav er således talt helt op mod 80.000 sortterner i august!

Føde
I yngletiden består sortternens føde især af insekter, specielt guldsmede og vandnymfer, og andre smådyr, men om vinteren og i træktiden fouragerer den hovedsagelig på havet. Den flyver ret lavt over vandet og dykker jævnligt ned til overfladen efter sit bytte.


© Jan Skriver

Bestandsudvikling
Tidligere var sortternen en almindelig dansk ynglefugl. I 1800-tallet ynglede den således over det meste af landet med en bestand, som formodentlig talte flere tusinde par. Siden er det gået konstant tilbage for sortternen i Danmark såvel som i resten af Vesteuropa. I 1971-1974 var der ca. 200 par tilbage i Danmark. I perioden 1970-1990 gik bestandene i de fleste vest- og sydeuropæiske lande tilbage med over 50%. Bestanden nåede sit absolutte lavpunkt i Danmark omkring årtusindeskiftet, hvor den næppe talte mere end omkring 28-35 par. Dræning, gødskning, tilgroning og forurening af dens levesteder anses for at være nogle af de væsentligste faktorer bag tilbagegangen. I dag er sortternen således en sjælden fugl, men bestanden har gennem de sidste 10-15 år dog været nogenlunde konstant som følge af målrettet naturpleje på dens tilbageværende levesteder.


Forekomsten af Sortterne i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Adult sommer. © Per Poulsen


Ung. © John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 63-68 cm
Længde: 24 cm
Vægt: 50-75 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 14-17 dage
Ungetid: 21-28 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 48-58
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 66
Sidste måned: 180

Forrige artLink til denne sideNæste art