Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus)

Beskrivelse
Den hvidvingede terne er nært beslægtet med sortternen. Den har ligesom sortternen mørk krop og lyse vinger, men kontrasten mellem den fløjlssorte krop og de hvide overvinger er mere markant hos den hvidvingede terne, hvad der har givet anledning både til dens danske og dens videnskabelige navn. Det bedste kendetegn er dog næsten, at hvidvinget terne har sorte undervinger(!) Begge ternerne hører til moseternerne, som har kortere og mindre kløftet hale end havternerne. Dens flugt er let, og når den jager insekter i luften, kan den minde om en sommerfugl.

Levested
Den hvidvingede terne yngler i Østeuropa og videre østpå, spredt gennem Asien helt til det nordøstlige Kina. I Kasakhstan er den talrig. Bortset fra i Rusland, Ukraine og Hviderusland er de østeuropæiske bestande ret ubetydelige. Den yngler i små og mellemstore kolonier ved lavvandede søer, men kan også optræde ved oversvømmede og fugtige områder såsom rismarker i det nordvestlige Italien. Den synes at have en forkærlighed for nyligt oversvømmede områder. Når ynglesæsonen er slut, eller hvis den slår fejl, kan fuglene optræde som nomader og fjerne sig langt fra deres traditionelle udbredelsesområde. De europæiske og vestasiatiske terner overvintrer i overvejende grad i Afrika syd for Sahara. Der optræder på et tidspunkt mere end tre millioner rastende terner i Victoriasøen. De østasiatiske terner overvintrer i Sydøstasien, Indonesien, Australien og New Zealand. Uden for ynglesæsonen ses arten både ved søer, langs kyster og ved floder.


© Helge Sørensen

Herhjemme optræder den hvidvingede terne årligt som en sjælden trækgæst, der visse år optræder invasionsagtigt i maj. I 1997 optrådte der således mere end 2000 fugle, flest i Jylland og på Sjælland. Det var formentlig forårsaget af, at de østeuropæiske fugle var presset af lokal tørke og så trak videre østpå i forbindelse med østenvind. Der opstod en lille koloni i Tøndermarsken, ligesom et enkelt par etablerede sig på Vestamager, men i begge tilfælde slog yngleforsøgene fejl. I 2005 og igen i 2009 var der mindre invasioner. I 2009 optrådte fuglene mest talrigt i Sydvestjylland, hvad det tyder på, at de af vinden er drevet til Nordsøkysten og siden har bevæget sig langs kysten nordpå. I august og september er det gerne ungfugle, der ses enkeltvis i selskab med sortterner.

Føde
Den hvidvingede terne lever hovedsagelig af insekter, f.eks. guldsmede og dansemyg, men den kan også tage haletudser og mindre fisk. Den jager i luften og tager også bytte i vandoverfladen, men den styrtdykker ikke som havternerne. Den fouragerer også over land, f.eks. på stepper.

Bestandsudvikling
Arten er ikke globalt truet, men bestandsstørrelsen i store dele af de asiatiske yngleområder er ikke veldokumenteret. Den europæiske bestand vurderes som stabil. Grænserne for artens yngleområde fluktuerer. Således optrådte der i 2007 omkring 160 ynglepar fordelt på 3 kolonier ved Anklam i det nordlige Østtyskland kun ca. 150 km fra Danmark.


Forekomsten af Hvidvinget Terne i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Poulsen


© Per Poulsen

Fakta
Vingefang: 50-56 cm
Længde: 24 cm
Vægt: 50-75 g
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 18-22 dage
Ungetid: 24-25 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 35
Sidste måned: 74

Forrige artLink til denne sideNæste art