Lomvie (Uria aalge)

Beskrivelse
Lomvien er med sin vægt på ca. 1 kg. den største nulevende alkefugl. Oversiden er helt sort, og undersiden er hvid. Næbbet er ret langt og spidst, hvilket adskiller arten fra den meget lignende alk, der har et højt, fladt næb. Som de andre alkefugle er lomvien en udpræget havfugl, som kun går på land i forbindelse med ynglesæsonen.

Levested
Lomvien er udbredt i Nordatlanten og det nordlige Stillehav. I Europa findes arten således i Nordvesteuropa, men den forekommer også i Østersøen. Lomvien yngler som regel i kolonier på klippehylder på stejle fuglefjelde, hvor den kan forekomme i enorme antal. Verdens største koloni findes på Funk Island ved Canadas østkyst, og den er på omkring 500.000 par. Til sammenligning er hele den nordatlantiske bestand på 3-4 millioner fugle.


Vinterdragt. © John Larsen

Uden for yngletiden er lomvien en talrig fugl i danske farvande. Fra slutningen af juli til februar forekommer mindst 200.000 fugle i vore farvande. Fuglene i de vestlige danske farvande og Kattegat stammer formodentlig primært fra de skotske kolonier, hvorimod fuglene i de østlige farvande stammer fra de baltiske kolonier.

Føde
Lomviens føde udgøres af fisk, krebsdyr samt bløddyr.

Bestandsudvikling
Efter at være forsvundet fra Danmark omkring år 1900 som følge af menneskelig forstyrrelse genindvandrede arten til Græsholmen ved Christiansø nordøst for Bornholm i 1920'erne. Siden er bestanden vokset støt på nær et mindre tilbageslag i forbindelse med de hårde vintre i starten af 1940'erne. Kolonierne i Nordatlanten er gået markant frem i perioden 1970-1990, og det er her, man finder langt største delen af bestanden.


Forekomsten af Lomvie i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Sommerdragt. © John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 64-73 cm
Længde: 42 cm
Vægt: 850-1.130 g
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-34 dage
Ungetid: 14-21 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 2900
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: DD
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 64
Sidste måned: 349

Forrige artLink til denne sideNæste art